logo

МКБТХ Сливен


СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 15-729/ 29.04.2024 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател

Пепа Димитрова-Чиликова

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" Община Сливен

Контакти


бул. Цар Освободител 1, 
Сливен 8800
Тeл: 044 611 336
Мобилен: 0885 53 26 71
факс: 044 66 23 50
e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Секретар на МКБТХ - Сливен: Владимир Друмев

Състав


• Валентин Иванов •
Прокурор в Районна прокуратура – гр. Сливен;
 
• Васил Ранков •
Инспектор в Отдел „12”, Сектор „02” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”;
 
• Валери Пенев •
Следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Сливен;
 
• Емил Николов •
Инспектор в сектор „Криминална полиция”, отдел „Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР Сливен;
 
• Стойка Колева •
Началник на отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен;
 
• Ленко Кренчев •
Старши експерт в Регионално управление на образованието – гр. Сливен;
 
• Петър Малинов •
Програмен мениджър на сдружение „Лекари на света” – гр. Сливен.