logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе целенасочена превантивна работа обхващайки 70 родители от кв. Надежда


С основна стратегическа цел, привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение при децата и постигане на по-ефективно взаимодействие и комуникация между родители, училище и институции, през месец ноември 2022 г. Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе целенасочена работа с родители в Основно училище "Братя Миладинови", гр. Сливен.

В рамките на инициативата бяха обхванати 70 родители от кв. Надежда, гр. Сливен.

Основен акцент в информационните срещи с родители беше поставен върху проблемите свързани с ранната сексуализация на децата, ранните бракове при малолетни и непълнолетни лица, в следствие на които отпадат от образователната система и последващите рискове от попадане в трафик на хора.

Чрез поредица от аидио-визуални продукти се постави акцент върху методите на въвличане в трафик на хора, като се обсъдиха реални случаи на жертви на принудителната проституция, трудова експлоатация и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.Обърна се внимание на безконтролното използване на интернет чрез смарт устройства, което води до рисково сексуално поведение на децата онлайн, свързано с осъществяване на контакт с непознати лица в социалните мрежи и последващо попадане в онлайн сексуална експлоатация.

В рамките на дискусиите с родители, голяма част заявиха, че за тях образованието на децата им е изключително важно и осъзнават, че проблемът с ранните бракове е свързан с традициите в тяхната общност, които те желаят да променят.