logo

Местната комисия за борба с трафика на хора - Сливен прие "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите" за 2022 г.


На 22.02.2022 г. в зала "Май" на Община Сливен, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен.

Заседанието бе открито от г-жа Пепа Чиликова - заместник-кмет на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен.

В срещата взеха участие членовете на Местната комисия, представители на следните институции: Районна прокуратура - Сливен, Сектор "БОП" - Сливен, ОД на МВР - Сливен, Отдел "Закрила на детето" при ДСП - Сливен и ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен.

В рамките на редовното заседание беше представен и приет Годишен отчет на МКБТХ - Сливен за 2021 г., в изпълнение на Местната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за изминалата година, във връзка с осъществяването на държавната политика в региона и взаимодействието между отделните институции и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора и Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН).

Беше представена и приета "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г." на МКБТХ - Сливен.

Обсъдиха се ключови дейности, които предстоят да се реализират през 2022 г. с фокус надграждане на местните политики за борба с трафика на хора. Представени бяха планираните информационни кампании за превенция на различните форми на трафик на хора, както и предстоящите планирани специлализирани обучения. Постави се акцент върху превантивна работа с конкретни рискови групи, както и върху активното привличане на радотителите в превенционния процес в училищна среда, с цел противодействие на рисковото поведение и онлайн сексуалната принуда и изнудване.

По време на заседанието бяха обсъдени и актуалните тенденции при престъплението "трафик на хора" в Област Сливен на база обобщена статистическа информация и професионална практика на членовете на МКБТХ – Сливен, с цел разработване и прилагане на последващи целенасочени политики за борба с трафика на хора.

*За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. в Районна прокуратута - Сливен са били на производство 9 дела, касаещи престъплението "Трафик на хора".

Две от делата са образувани през 2021 г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се наблюдава от териториално отделение на РП - Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от РП - Сливен.

Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 47. От тях пострадали от трафик с цел трудова експлоатация са 30 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица 10.

Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, както следва: