logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен продължава превантивната работа с жени лишени от свoбода


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Затвора Сливен продължават съвместната инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

В рамките на партньорската дейност на 30 и 31 май 2022 г. ще бъдат обхванaти 70 жени лишени от свобода в Затвора Сливен, включително и от Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) "Сливен" и "Рамануша".

Основна стратегическа цел на инициативата е подпомагане процеса на успешна социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.