logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе специализирано обучение за инспектори от Затвора Сливен, 24.04.2024


На 24 април 2024 г., Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и А21 България, проведе специализирано обучение на тема: "Идентифициране на формите на насилие при жени лишени от свобода с фокус овладяване на психичното страдание, подпомагане процеса на успешна социална реинтеграция и превенция на трафика на хора".

Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, в изпълнение на Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г., Раздел ІІІ "Обучение и квалификация на кадри".

Форумът бе открит от Пепа Чиликова, заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен и Моника Николова, изпълнителен директор на А21 България.

Oсновна стратегическа цел на специализираното обучение е повишаване квалификацията на инспектори социална дейност и възпитателна работа, психолози и служители от надзорно-охранителния състав на Затвора Сливен към Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Министерство на правосъдието.

По време на обучението беше поставен акцент върху подходите за преодоляване на психичното страдание на жени лишени от свобода с цел подпомагане процеса на успешната им социална реинтеграция след изтърпяване на наказанието и напускане на затвора, с фокус превенция от въвличане в различните експлоaтационни форми на престъплението трафик на хора.

Лектори на специализираното обучение бяха д-р Весела Банова, клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, управител на „Психоаналитичен институт ТОЛК” и Диана Китова, психолог и психотерапевт, ръководител на Национална телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

В рамките на инициативата бяха обучени 21 служители на Затвора Сливен към Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Министерство на правосъдието.