logo

Местната комисия за борба с трафика на хора - Сливен и ОУ "Димитър Петров" - Сливен реализираха партньорска инициатива с цел привличане на родителите в процеса на превенция на трафика на хора и онлайн сексуалната експлоатация


В изпълнение на Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г. и надграждане на политиките за привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение в дигитална среда и превенция на онлайн сексуалната експлоатация, през март 2023 г. секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с педагогическия съветник на ОУ "Димитър Петров", гр. Сливен проведоха последователни образователни лекции, обхващайки първо ученици от различни паралелки на основното училище, а след това и техните родители, чрез представяне на анализ и интензивна работа по идентифицираните проблеми.

В хода на превантивна работа с децата, информацията, която споделят показва, че по-голямата част от тях имат регистрация поне в три социални мрежи в интернет и са склонни да приемат покани за приятелства от непознати лица. Много от децата съобщават, че са получавали съобщения в чат приложения от хора, които не познават в реалния живот, както и това, че в някакъв момент са получавали неподходящи снимки или видео клипове със сексуално съдържание.

Чрез интерактивни подходи и поредица от аудио-визуални продукти учениците бяха информирани относно Правилата за безопасно ползване на интернет с цел предпазване от нежелани ситуации свързани с онлайн сексуалана принуда и изнудване, както и за рисковете от въвличане в улеснения от технологиите трафик на хора.

По време на образователните лекции с родители бяха обсъдени реалните опасности и рискови ситуации, в които попадат малолетни и непълнолетни лица в интернет, като бяха дадени практически насоки свързани с воденето на регулярни разговори с децата относно техния онлайн живот. Постави се фокус върху пълноценната комуникация между родители и деца свързана с рискови поведения, която помага на децата да имат увереност и да споделят проблемите, с които се сблъскват.

Предоставени бяха информационни материали с Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100, както и информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, чрез сайтовете www.safenet.bg и www.cybercrime.bg.

В рамките на реализираната партньорската инициатива между МКБТХ - Сливен и ОУ "Димитър Петров", гр. Сливен, с цел привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение, намаляване на родителското очуждение и насърчаване на пълноценната родителска грижа, бяха обхванати 139 ученика и 51 родителя.