logo

Свободни работни позиции


Конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт с функции по предварителен финансов контрол“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Съобщение


Резултат от проведено заседание на комисията по провеждане на конкурс за номинации за членове на ГРЕТА, проведено на 20.08.2018 г.Протокол от проведено заседание на комисията във връзка с конкурс за членове на ГРЕТА: Protokol komisia GRETA

Приключил - Конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТ


Приключил - Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Обява конкурс Заявление за участие в конкурс: zaiavlenie konkurs Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС: declaracia-konk doc_ Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за "старши счетоводител":Списък с допуснати кандидати Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжност "Старши счетоводител":Извлечение от протокол от проведен конкурс

Приключил - Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „главен експерт“: Обява за конкурс Заявление за участие в конкурса ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС ; списък Гл. експерт;Извлечение от Протокол - конкурс за гл. експерт  

Приключил - Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Списък на одобрените кандидати за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора


Приключил - Конкурс за набиране на кандидатури за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)


Резултати от конкурс за длъжност "Счетоводител"