logo

Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“


                                                                                                             

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

Име на проекта: „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“

Статут: В изпълнение

Срок на изпълнение, месеци: 14.01.2020 г. – 14.11.2022 г. 

Бюджет: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развиване на ИТ решения за повишаване на обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“ (BG65ISNP001-5.015), по Фонд „Вътрешна сигурност“, с отговорен орган Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи, в размер на 450 000 лв.

Описание: Подкрепата, грижата и закрилата за жертвите на трафик на хора е основен приоритет на системата на България за противодействие на престъплението, на релевантното законодателство и в ангажиментите на страната по международни конвенции и договорености.

Настоящият проект ще осигури устойчивост при предоставянето на специализирани услуги за жертви на трафик на хора в България чрез: 1) възобновяване на дейността на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора (ПВНЖТХ) в София; 2) обучение на персонал за предоставяне на специализирана грижа за жертви на трафик; 3) изграждане на интегрирана база данни за предоставените услуги за жертви на трафик в приютите в София, Варна и Бургас с цел достъп до информация в реално време.

Цели: 

Основната цел на проекта е осигуряването на устойчивост и подобряване на качеството при предоставянето на специализирана подкрепа и грижа за жертвите на престъплението трафик на хора в България.

Специфичните цели, които ще допринесат за постигането на основната цел, са както следва:

Специфична цел 1: Възобновяване на дейността на ПВНЖТХ в гр. София. На базата на опита на НКБТХ в гр. София до края на 2018 г., необходимо е възлагането на дейността на външен изпълнител (юридическо лице с нестопанска цел и с необходимия опит), който да предоставя услугата във вече съществуващата инфраструктура, напълно готова за прием на клиенти. Капацитет:10 легла;

Специфична цел 2: Изграждане на Интегрирана база данни (ИБД) за предоставените услуги за жертви на трафик в приютите в градовете София, Варна и Бургас с цел достъп до информация в реално време. ИБД ще бъде резултат от еднократна инвестиция, която ще допринесе значително за повишаване на качеството на грижата за ЖТХ.

Специфична цел 3: Повишаване капацитета на служителите във възобновения приют в гр. София за предоставяне на подкрепа за ЖТХ, както и на служителите в администрацията на НКБТХ за работа с ИБД. Новите умения ще могат да бъдат предавани на принципа "обучители на обучители", допълнително допринасяйки за устойчивостта на резултатите от инициативата.

Специфична цел 4: С цел популяризиране на проекта, се предвижда организирането и провеждането на две събития - откриваща конференция и закриваща конференция, целящи представянето на одобрения проект, неговата основна цел, заложените дейности и постигнатите резултати след изпълнението му.

Изпълнител: Национална комисия за борба с трафика на хора