logo

Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора


В периода октомври 2015 г. - март 2019 г. Националната комисия за борба с трафика на хора изпълни проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик  на хора”.

Проектът бе част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, насочена към изграждане на по-ефективно сътрудничество между Швейцария и България в борбата с трафика на хора, финансиран със средства от Тематичен фонд “Сигурност” на Програмата. За изпълнение на дейностите, заложени в проекта, НКБТХ си партнира с Швейцарския федерален офис на полицията (Федпол), Международния център за развитие на миграционните политики (МЦРМП), базиран във Виена, Австрия и Кризисен център “Die Drehscheibe”, Виена.

Основна цел на проекта бе подобрено швейцарско-българско сътрудничество в областта на идентификацията на жертви на трафик на хора и повишаване на капацитета на България да подпомага деца и възрастни, жертви на трафик.

В резултат от реализиране на дейностите на проекта бяха постигнати следните  основни резултати:  

-            подобрено двустранно сътрудничество между двете държави за противодействие на трафика на хора и за идентификация и насочване на жертвите на трафик чрез проведени работни посещения, както и съвместни дни на действие между полицейските служби на България и Швейцария;

-            удвоен капацитет за подпомагане на жертви на трафик в България. Разкрити бяха две специализирани дългосрочни услуги за жертви на трафик на хора в гард София: Кризисен център за деца (първата специализирана услуга за деца, жертви на трафик на хора в България) и Приют за пълнолетни жертви на трафик на хора. За периода на функционирането им от м. септември 2017 г. до м. декември 2018 г. подкрепа в двете услуги са получили общо 17 лица, от които 7 деца;

-            оценка на услугите за дългосрочна реинтеграция на деца и пълнолетни жертви на трафик на хора в България;

-            разработени 2 документа (policy briefs), съдържащи преглед на установените практики в България по отношение на реинтеграцията на деца и пълнолетни жертви на трафик на хора, както и конкретни препоръки за предприемане на действия в бъдеще за подобряване и надграждане на съществуващите политики в тази област;

-            разработени 2 практически инструмента (case-monitoring templates) за проследяване на случаи на трафик на хора – деца и пълнолетни в периода на социално включване (реинтеграция);

-            конституиран междуинституционален координационен екип като иновативен модел за справяне с комплексни случаи, включващ представители от отговорните институции.