logo

За нас


Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.

Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерски съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. Ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

  • по ЗБТХ, услуги с актуална информация за броя услуги, пострадали и др.

В страната са налични най-голям брой специализирани услуги за жертви на трафик, в сравнение с предходните години. Услугите само и единствено за тази целева група, финансирани от Националната комисия и управлявани от неправителствени организации, са 8 на брой. През 2017 г. към НКБТХ са разкрити още 3 специализирани/профилирани услуги за жертви на трафик на хора, а именно Приют и Център за временно настаняване на пълнолетни лица, жертви на трафик на хора и Кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. Трите услуги се намират на територията на гр. София и са с общ капацитет 20 места. НКБТХ управлява 5 функциониращи услуги в градовете Варна и Бургас (два приюта за временно настаняване, два консултативни центрове и един приют за последваща реинтеграция). Обезпечавайки тяхната работа, държавата ни е с най-високия капацитет за подпомагане на пострадалите от престъплението от създаването на Закона за борба с трафика на хора и самата Национална комисия. В услугите могат да бъдат настанявани както жени, така и мъже (непълнолетни и пълнолетни лица), жертви на трафик на хора (формално и неформално идентифицирани), независимо тяхната народност, етническа и религиозна принадлежност

Председател

Красимир Каракачанов
Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната и председател на НКБТХ Роден е на 29.03.1965 г. в гр. Русе. През 1990 г. се дипломира като магистър по история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира Нова българска история, Политическа история на балканските държави, Национално освободителното движение в Македония и Тракия, Политически движения в България. Преминал е и 3-месечно обучение в Швейцария. От 2014 е д-р по международно право и международни отношения. Член е на Македонския научен институт – гр. София. Автор е на статии в исторически издания и множество публикации в българския периодичен печат, свързани с националноосвободителните борби на българите в Македония и съвременните взаимоотношения между България и Република Македония. Автор е на книгата „ВМРО – 110 години борба”. Бил е директор на седмичния вестник „Македония”, който излиза в София. През 1998 г. завършва първия курс на Училището за политика с обучение в Москва, Русия и Страсбург, Франция. Председател е на ВМРО – Българско национално движение. Избиран е за народен представител в 38-ото, 40-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание, като в 44-ия парламент е и негов заместник-председател. Избран за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.
 
Членове

Заместник-председател на Националната комисия за борба с трафика на хора е проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието.

Представители на следните министерства и държавни институции са членове на Националната комисия за борба с трафика на хора :

– д-р Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването;

– г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи;

– г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи;

– проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на НКБТХ;

– г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;

– г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика;

– д-р Валентин Димитров, заместник-председател на ДАЗД;

– г-н Николай Ненков, заместник-председател на ДАНС;

– г-н Лъчезар Пенев, заместник -директор на НСЛС;

– г-жа Павлина Панова, заместник на председателя на ВКС;

– г-жа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор;

Администрация

Администрация

г-жа Камелия Димитрова, секретар

г-жа Добряна Петкова, главен експерт

г-жа Деяна Илиева, старши експерт (в отпуск по майчинство)

г-жа Орфей Флоров, старши счетоводител

г-жа Деница Чонкова, главен специалист

г-жа Десислава Иванова, старши експерт (в отпуск по майчинство)

г-жа Ива Миланова, старши експерт (в отпуск по майчинство)

г-н Стефан Ралчев, главен експерт

г-жа Ернеста Русева-Христова, старши експерт

г-жа Антоанета Радева, старши експерт (по заместване)

г-н Добромир Петров, старши експерт (по заместване)

Марияна Младенова, старши експерт (по заместване)

Можете да изтеглите списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013 година в .xls файл от тук.

Списък на служителите по програма „Старт на кариерата“, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013, можете да изтеглите от тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от служителите на НКБТХ във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, можете да изтеглите от тук , декларация на Д. Иванова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Е. Русева-Христова можете да намерите тук .

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от И. Миланова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 за 2015-2016 г. във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук .

Подадена декларация по чл.12, т. 3 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015-2016 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Д. Илиева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от С. Ралчев можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от М. Калева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от А. Радева можете да намерите тук.

Подадени декларации от А. Радева можете да намерите тук – по чл. 12, т. 1 и чл. 12, т. 2 .

Подадени декларации от Д. Петров можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук .

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР На декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите в Администрацията на НКБТХ

Декларации на служителите в Администрацията на НКБТХ по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Декларации на служителите в Администрацията на НКБТХ по чл. 35, а.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Предишни председатели на НКБТХ

29.01.2015 г. – януари 2017 г.

Председател:

Меглена Щилиянова Кунева – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2014 г. – 07.11.2014 г.

Председател:

Христо Любомиров Иванов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2013 г. – 28.08.2014 г.

Председател:

Цветлин Йовчев Йовчев – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

26.06.2013 – 25.07.2013 г.

Председател:

Зинаида Каменова Златанова – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 379 от 26.06.2013 г.)

2009-2013 

Председател :

Цветан Генчев Цветанов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 700 от 27.08.2009 г.)

Членове (към 2013 г.):

Г-н Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи

Г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването

Г-жа Даринка Янкова – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Пламен Георгиев – заместник-министър на правосъдието

Г-н Димитър Йорданов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

Г-н Петко Петков – заместник-директор на Националната следствена служба

Г-н Иван Найденов – заместник министър на външните работи.

Г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на младежта, образованието и науката

Г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика

2005-2009 г.

Председател :

Даниел Вълчев – заместник министър председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 860 от 4.11. 2005 г.).

Членове (към 2009 г.):

Г-н Милен Керемедчиев – заместник-министър на външните работи

Г-н Валери Цеков – заместник-министър на здравеопазването

Г-н Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи и заместник-председател на ЦКБПП МН.

Г-жа Соня Янкулова – заместник-министър на вътрешните работи

Г-н Ясен Янев – заместник-министър на труда и социалната политика

Г-жа Муаддес Налбант – заместник-министър на образованието

Г-н Христо Монов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Румен Ненков – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Румен Георгиев – заместник-директор на Национална следствена служба

Г-н Христо Манчев – заместник на Главния прокурор на Р България

Г-н Бойко Рашков – заместник-министър на правосъдието

Г-н Николай Николов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

2004-2005 г.

Председател:

Пламен Панайотов – заместник министър-председател (съгласно решение на МС № 785 от 01.10. 2004 г.).