logo

За нас


Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.

Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерски съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. Ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

  • по ЗБТХ, услуги с актуална информация за броя услуги, пострадали и др.

В страната са налични най-голям брой специализирани услуги за жертви на трафик, в сравнение с предходните години. Услугите само и единствено за тази целева група, финансирани от Националната комисия и управлявани от неправителствени организации, са 8 на брой. През 2017 г. към НКБТХ са разкрити още 3 специализирани/профилирани услуги за жертви на трафик на хора, а именно Приют и Център за временно настаняване на пълнолетни лица, жертви на трафик на хора и Кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. Трите услуги се намират на територията на гр. София и са с общ капацитет 20 места. НКБТХ управлява 5 функциониращи услуги в градовете Варна и Бургас (два приюта за временно настаняване, два консултативни центрове и един приют за последваща реинтеграция). Обезпечавайки тяхната работа, държавата ни е с най-високия капацитет за подпомагане на пострадалите от престъплението от създаването на Закона за борба с трафика на хора и самата Национална комисия. В услугите могат да бъдат настанявани както жени, така и мъже (непълнолетни и пълнолетни лица), жертви на трафик на хора (формално и неформално идентифицирани), независимо тяхната народност, етническа и религиозна принадлежност

Председател

Красимир Каракачанов
Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната и председател на НКБТХ Роден е на 29.03.1965 г. в гр. Русе. През 1990 г. се дипломира като магистър по история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира Нова българска история, Политическа история на балканските държави, Национално освободителното движение в Македония и Тракия, Политически движения в България. Преминал е и 3-месечно обучение в Швейцария. От 2014 е д-р по международно право и международни отношения. Член е на Македонския научен институт – гр. София. Автор е на статии в исторически издания и множество публикации в българския периодичен печат, свързани с националноосвободителните борби на българите в Македония и съвременните взаимоотношения между България и Република Македония. Автор е на книгата „ВМРО – 110 години борба”. Бил е директор на седмичния вестник „Македония”, който излиза в София. През 1998 г. завършва първия курс на Училището за политика с обучение в Москва, Русия и Страсбург, Франция. Председател е на ВМРО – Българско национално движение. Избиран е за народен представител в 38-ото, 40-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание, като в 44-ия парламент е и негов заместник-председател. Избран за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.
 
Членове

Заместник-председател на Националната комисия за борба с трафика на хора е проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието.

Представители на следните министерства и държавни институции са членове на Националната комисия за борба с трафика на хора:

– проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на НКБТХ;

- г-жа Даниела Машева, заместник на главния прокурор при ВКП;

- г-н Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката;

– д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването;

– г-н Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи;

– г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи;

– г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика;

– г-жа Мариела Личева, заместник-председател на ДАЗД;

– г-жа Юлиана Петкова, заместник -директор на НСЛС;

– г-жа Галина Захарова, заместник на председателя на ВКС;

Администрация

Администрация

г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар

г-жа Мария Димитрова, главен експерт

г-н Добромир Петров, старши експерт

г-жа Марияна Младенова, старши експерт 

г-н Орфей Флоров, старши счетоводител

г-жа Деяна Илиева, старши експерт 

г-жа Ива Миланова, старши експерт 

г-жа Ернеста Русева-Христова, старши експерт 

г-жа Десислава Иванова, старши експерт

г-жа Емилия Алексиева, гл. специалист

 

Можете да изтеглите списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013 година в .xls файл от тук.

Списък на служителите по програма „Старт на кариерата“, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013, можете да изтеглите от тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от служителите на НКБТХ във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, можете да изтеглите от тук , декларация на Д. Иванова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Е. Русева-Христова можете да намерите тук .

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от И. Миланова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 за 2015-2016 г. във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук .

Подадена декларация по чл.12, т. 3 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015-2016 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Д. Илиева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от С. Ралчев можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от М. Калева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от А. Радева можете да намерите тук.

Подадени декларации от А. Радева можете да намерите тук – по чл. 12, т. 1 и чл. 12, т. 2 .

Подадени декларации от Д. Петров можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук .

Регистър 2018 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ, можете да намерите тук.

Декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук.

Регистър 2019 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ, можете да намерите тук.

Декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук.

Декларация на Мария Димитрова, старши експерт, можете да намерите тук.

Декларация на Камелия Димитрова, секретар, можете да намерите тук.

Декларация на Деница Чонкова можете да намерите тук.

Декларация на Камелия Димитрова можете да намерите тук.

Декларация на Антоанета Димитрова можете да немерите тук.

Декларация на Емилия Алексиева по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Регистър 2020 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ и декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук. 

Декларация на Мария Димитрова по чл. 35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук. 

Декларация на Добряна Петкова, секретар на НКБТХ, може да намерите тук.

Декларация на Ернеста Русева-Христова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Десислава Иванова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Марияна Младенова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Ива Миланова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Деяна Илиева по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Списък за 2020 г. по чл.4, ал.2, т.5 от НОРИПДУКИ може да намерите тук.

Актуализиран регистър на служителите, подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, може да намерите тук.

Декларация на Добряна Петкова към 15.10.2020 г. във връзка с делегирани правомощия по ЗОП, може да намерите тук.

 

Предишни председатели на НКБТХ

29.01.2015 г. – януари 2017 г.

Председател:

Меглена Щилиянова Кунева – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2014 г. – 07.11.2014 г.

Председател:

Христо Любомиров Иванов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2013 г. – 28.08.2014 г.

Председател:

Цветлин Йовчев Йовчев – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

26.06.2013 – 25.07.2013 г.

Председател:

Зинаида Каменова Златанова – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 379 от 26.06.2013 г.)

2009-2013 

Председател :

Цветан Генчев Цветанов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 700 от 27.08.2009 г.)

Членове (към 2013 г.):

Г-н Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи

Г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването

Г-жа Даринка Янкова – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Пламен Георгиев – заместник-министър на правосъдието

Г-н Димитър Йорданов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

Г-н Петко Петков – заместник-директор на Националната следствена служба

Г-н Иван Найденов – заместник министър на външните работи.

Г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на младежта, образованието и науката

Г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика

2005-2009 г.

Председател :

Даниел Вълчев – заместник министър председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 860 от 4.11. 2005 г.).

Членове (към 2009 г.):

Г-н Милен Керемедчиев – заместник-министър на външните работи

Г-н Валери Цеков – заместник-министър на здравеопазването

Г-н Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи и заместник-председател на ЦКБПП МН.

Г-жа Соня Янкулова – заместник-министър на вътрешните работи

Г-н Ясен Янев – заместник-министър на труда и социалната политика

Г-жа Муаддес Налбант – заместник-министър на образованието

Г-н Христо Монов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Румен Ненков – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Румен Георгиев – заместник-директор на Национална следствена служба

Г-н Христо Манчев – заместник на Главния прокурор на Р България

Г-н Бойко Рашков – заместник-министър на правосъдието

Г-н Николай Николов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

2004-2005 г.

Председател:

Пламен Панайотов – заместник министър-председател (съгласно решение на МС № 785 от 01.10. 2004 г.).