logo

За нас


Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.

Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерски съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. Ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

  • по ЗБТХ, услуги с актуална информация за броя услуги, пострадали и др.

В страната са налични специализирани услуги за жертви на трафик. Услугите само и единствено за тази целева група, финансирани от Националната комисия и управлявани от неправителствени организации, са 7 на брой, в градовете София, Варна и Бургас (три приюта за временно настаняване, три консултативни центрове и един приют за последваща реинтеграция). В услугите могат да бъдат настанявани както жени, така и мъже (непълнолетни и пълнолетни лица), жертви на трафик на хора (формално и неформално идентифицирани), независимо тяхната народност, етническа и религиозна принадлежност.

Председател и членове

 

Людмила Петкова

Заместник-министър председател, министър на финансите и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

 

Представители на следните министерства и държавни институции са членове на Националната комисия за борба с трафика на хора:

– Спаска Кинчевазаместник-министър на правосъдието

Стоян Темелакиевзаместник-министър на вътрешните работи

– Емилия Лазаровазаместник-министър на образованието и науката

Добромира Каревазаместник-министър на здравеопазването

 Невяна Митевазаместник-министър на външните работи

 Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

 Елена Каракашева, заместник на и.ф. на главен прокурор при ВКП

– Юлиана Петковазаместник -директор на НСлС

– Лада Паунова, заместник председател на ВКС

 Ивайла Касърова, заместник-председател на ДАЗД

– заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 
Администрация

Администрация

г-жа Даниела Савеклиева, секретар

г-н Янислав Савов, юрисконсулт

г-жа Ернеста Русева-Христова, главен експерт 

г-жа Антоанета Димитрова, главен експерт

г-н Светозар Малинов, старши експерт

г-н Пауло Горанов, младши експерт

г-жа Емилия Алексиева, главен специалист

г-жа Василена Кръстева, старши експерт

 

 

Декларация по чл.49 Василена Кръстева 2024г.

Декларация по чл.49 Антоанета Димитрова 2024г.

Можете да изтеглите списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013 година в .xls файл от тук.

Списък на служителите по програма „Старт на кариерата“, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2013, можете да изтеглите от тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от служителите на НКБТХ във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, можете да изтеглите от тук , декларация на Д. Иванова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Е. Русева-Христова можете да намерите тук .

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от И. Миланова можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 за 2015-2016 г. във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от тук .

Подадена декларация по чл.12, т. 3 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от К. Димитрова можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015-2016 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Д. Илиева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от С. Ралчев можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от М. Калева можете да намерите тук.

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук.

Подадени декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от А. Радева можете да намерите тук.

Подадени декларации от А. Радева можете да намерите тук – по чл. 12, т. 1 и чл. 12, т. 2 .

Подадени декларации от Д. Петров можете да намерите тук .

Можете да изтеглите актуализиран списък на служителите от НКБТХ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г. от тук .

Регистър 2018 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ, можете да намерите тук.

Декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук.

Регистър 2019 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ, можете да намерите тук.

Декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук.

Декларация на Мария Димитрова, старши експерт, можете да намерите тук.

Декларация на Камелия Димитрова, секретар, можете да намерите тук.

Декларация на Деница Чонкова можете да намерите тук.

Декларация на Камелия Димитрова можете да намерите тук.

Декларация на Антоанета Димитрова можете да немерите тук.

Декларация на Емилия Алексиева по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Регистър 2020 на служителите, подали декларации по ЗПКОНПИ и декларации на служителите по чл.35 от ЗПКОНПИ можете да намерите тук. 

Декларация на Мария Димитрова по чл. 35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук. 

Декларация на Добряна Петкова, секретар на НКБТХ, може да намерите тук.

Декларация на Ернеста Русева-Христова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Десислава Иванова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Марияна Младенова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Ива Миланова по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Декларация на Деяна Илиева по чл.35 от ЗПКОНПИ може да намерите тук.

Списък за 2020 г. по чл.4, ал.2, т.5 от НОРИПДУКИ може да намерите тук.

Актуализиран регистър на служителите, подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, може да намерите тук.

Декларация на Добряна Петкова към 15.10.2020 г. във връзка с делегирани правомощия по ЗОП, може да намерите тук.

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в администрацията на НКБТХ (2021 г.)

Декларация на Добряна Петкова по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Мария Димитрова по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Добромир Петров по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Ернеста Русева-Христова по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Марияна Младенова по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Емилия Алексиева по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Орфей Флоров по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Мая Павлова по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Деяна Илиева по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Антоанета Димитрова по чл.35 от ЗПКОНПИ 

Декларация на Добромир Петров по чл. 35 от ЗПКОНПИ (2022)

Декларация на Антоанета Димитрова по чл. 35 от ЗПКОНПИ (2022)

Декларация на Ернеста Русева по чл. 35 от ЗПКОНПИ (2022)Декларация на Орфей Флоров по чл. 35 от ЗПКОНПИ (2022)

Декларация на Емилия Алексиева по чл. 35 от ЗПКОНПИ (2022)

Актуализиран регистър на служителите, подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларация на Василена Кръстева по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Пауло Горанов по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Стелла Давидкова по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Янислав Савов по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Даниела Савеклиева по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Цвета Чавдарова по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Пауло Горанов по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Ернеста Русева-Христова по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Антоанета Димитрова по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Емилия Алексиева по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Декларация на Василена Кръстева по чл. 49 от ЗПКОНПИ

Предишни председатели на НКБТХ


 
  
2023 - 2024

Председател:

Мария Габриел, заместник министър - председател, министър на външните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора
 
2022 - 2023

Председател:

Иван Демерджиев - заместник министър-предеседател, министър на вътрешните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора 

2021 - 2022

Председател:

Калина Костантинова - заместник министър-председател, 

Юни 2021 - Декември 2021

Председател: 

Бойко Рашков - заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

2017 г. - 2021 г.

Председател:

Красимир Каракачанов - заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

29.01.2015 г. – януари 2017 г.

Председател:

Меглена Щилиянова Кунева – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2014 г. – 07.11.2014 г.

Председател:

Христо Любомиров Иванов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2013 г. – 28.08.2014 г.

Председател:

Цветлин Йовчев Йовчев – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

26.06.2013 – 25.07.2013 г.

Председател:

Зинаида Каменова Златанова – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 379 от 26.06.2013 г.)

2009-2013 

Председател :

Цветан Генчев Цветанов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 700 от 27.08.2009 г.)

2005-2009 г.

Председател :

Даниел Вълчев – заместник министър председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 860 от 4.11. 2005 г.).

2004-2005 г.

Председател:

Пламен Панайотов – заместник министър-председател (съгласно решение на МС № 785 от 01.10. 2004 г.).

Публикации

Blind Betting: Не си играй със съдбата им! Blind Betting: Не залагай съдбата си на карта! Проведе се мониторингова визита в България от Службата за борба с трафика на хора на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) МС прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. Възобновява се дейността на приют за жертви на трафик на хора в София Министерският съвет утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г. Трафикът на хора съществува – задай си въпросите! Проведе се първото заседание на Националната комисия за 2020 г. 25 жертви на трафик са обгрижени в услугите към Националната комисия за борба с трафика на хора през 2019 г. Международна конференция: Как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във веригите за доставки? Ученици от Велико Търново създадоха концепции за превенционни кампании В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА „Синьо сърце“ срещу трафика на хора във Велико Търново

Годишни програми и доклади

Национална програма 2024 г. Национална програма 2023 г. Бюджет на НКБТХ за 2022 г. Национален доклад 2022 г. Национална програма 2022 г. Мониторингов доклад за оценка на изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. Национален доклад 2021 г. Национална програма 2021 Бюджет на НКБТХ за 2021 г. Национален доклад 2020 г. Национална програма 2020 Бюджет на НКБТХ за 2020 г. Национален доклад 2019 Бюджет на НКБТХ 2019 Национална програма 2019 Национален доклад 2018 Бюджет на НКБТХ за 2018 г. Национална програма 2018 Национална програма 2017 Национален доклад 2017 Национална програма 2016 Национален доклад 2016 Национална програма 2015 Национален доклад 2015 Национална програма 2014 Национален доклад 2014 Национална програма 2013 Национален доклад 2013 Национална програма 2012 Национален доклад 2012 Национална програма 2011 Национален доклад 2011 Национална програма 2010 Национален доклад 2010 Национална програма 2009 Национален доклад 2009 Национална програма 2008 Национален доклад 2008 Национална програма 2007 Национален доклад 2007 Национална програма 2006 Национален доклад 2006 Национална програма 2005