logo

Възобновява се дейността на приют за жертви на трафик на хора в София


С откриваща конференция бе поставено началото на проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“

На 23 юли 2020 г. в Център за образование, наука и култура „Проджект Лаб“, зала „Европа“, гр. София,се състоя откриваща конференция по проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора в България“, изпълняван от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в рамките на процедура BG65ISNP001-5.015 “Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащите органи”, част от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г. Размер на безвъзмездната финансова помощ е 450 000 лв. (75% от ЕС и 25% национално съфинансиране). Продължителността на проекта е 30 месеца.

Събитието бе открито от г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на НКБТХ, като в конференцията взеха участие представители на различни заинтересовани държавни институции и неправителствени организации.

Дейностите по Проекта бяха представени от г-жа Марияна Младенова, експерт към НКБТХ и ръководител на Проекта и от г-жа Мария Димитрова, експерт към Комисията и координатор на Проекта. Основната цел на Проекта е осигуряване на устойчивост и подобряване на качеството при предоставянето на специализирана подкрепа и грижа за жертвите чрез изпълнението на ключови дейности, включващи: възобновяване функционирането на услугата „Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора“ в гр. София; повишаване на квалификацията на екипа от специалисти, които ще работят в услугата; повишаване ефективността на работата на служителите в услугите към НКБТХ чрез създаване и внедряване на съвременен модел за регистриране, проследяване и съхранение на информацията относно работата по всеки конкретен случай на пострадало лице, получило подкрепа.

В отделен модул г-жа Анна Николова, управител на Фондация "SOS – Семейства в риск" и ръководител на Приют за временно настаняване на ЖТХ, гр. Варна, и г-жа Диана Видева, член на УС на Асоциация „Деметра“,изпълнител на услугата Приют за временно настаняване на ЖТХ, гр. Бургас към НКБТХ, засегнаха темата за специализираната подкрепа за пострадали от престъплението, както и акцентираха върху предизвикателствата и основните аспекти при работата на услугите.

Възобновяването на функционирането на Приюта допринася за изграждането на цялостна мрежа от услуги за жертвите на трафик на хора, обезпечаваща по-широко географско покритие за предоставяне на специализирана подкрепа на представителите на целевата група.

Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора  са основни приоритети на системата на България за противодействие на престъплението. През изминалата година в услугите към Комисията са  обгрижени 25 лица. Според конкретните нужди, на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ, както и правно консултиране. В услугите се изпълняват реинтеграционни програми за жертвите, включващи съдействие за изготвяне на документи, намиране на работа за възрастните, преквалификационни курсове и/или реинтегриране в образователната система. Всички обгрижени лица, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказанието на извършителите на престъплението.

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Националната комисия за борба с трафика на хора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.