logo

МКБТХ Пазарджик


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 523 / 25.03.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Председател

Петър Петров

Заместник-кмет на Община Пазарджик

Контакти


бул.”България” №2,
ет. 9, стая №910 А,
Пазарджик 4400
тел: 034 402 241
факс: 034 44 24 95
е-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg

Секретар: Таня Гюнова

Състав


Заместник-председател: Димитрия Церова, Директор Дирекция ”Социални дейности"

Членове:

Александър Любенов Александров, съдия в Окръжен съд, град Пазарджик

Веселин Георгиев, служител в сектор ”Противодействие на криминалната престъпност” при ОД МВР – Пазарджик

Иванка Николаева Кузева, представител на Сдружение ”Партньори – ДИТ” гр. Пазарджик

Илиана Петрова, старши експерт по начално образование в РУО – Пазарджик

Мария Чешмеджиева, представител на Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик

Тихомир Гергов, заместник – районен прокурор при РП – Пазарджик

Петър Петров, следовател Окръжен следствен отдел при ОП – Пазарджик

Допълнителни членове:

Бисерка Трайкова, секретар МКБППМН – Пазарджик

Анелия Благова, социален работник в ОЗД при ДСП Пазарджик

 

Дейности:

Дейностите на Местната комисия включват:

• Превенция сред рисковите групи от общността в условията на добро междуинституционално взаимодействие;

• Работа по постъпили сигнали и случаи на жертви на трафик на хора;

• Превенция сред рискови групи – ученици и деца в социален риск;

• Развитие на младежки доброволчески дейности;

• Организиране и провеждане на информационни кампании сред ромската общност съвместно с БМЧК – Пазарджик.