logo

„Предизвикателства и актуални тенденции в директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана от Covid – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в ситуация на трафик на хора“


 „Предизвикателства и актуални тенденции в директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана от Covid – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в ситуация на трафик на хора“ бе темата на днешния онлайн уоркшоп, насочен към екипите, работещи в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, в областите Велико Търново, Монтана, Пазарджик и Пловдив - региони с богата палитра от добре развити социални услуги. Виртуални домакини на събитието бяха секретарите на МКБТХ – В. Търново, Монтана, Пазарджик и Пловдив.

 В ролята на модератор бе поканена доц. д-р Мариела Тодорова – Колева – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, дългогодишен управител на Кризисен център за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие, и ЦНСТ в гр. В. Търново, общ. В. Търново, с множество публикации в областта на ефективните техники за общуване на неактивни младежи – помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи; сексуалното възпитание в ЦНСТ, социалната интеграция на неактивни младежи от ромска общност и др.

  Идеята за днешното събитие дойде в резултат на публикувания Трети мониторингов доклад на ГРЕТА за България. Въпреки че цялостното въздействие на пандемията от Covid - 19 все още не е напълно измеримо, все пак е ясно, че кризата засегна непропорционално най-уязвимите жертви на трафика на хора, особено жените, децата и хората в несигурно положениеи че тя принуди много приюти да затворят или да спрат своите услуги в резултат на докладвани инфекции,оставяйки жертвите на трафик на хора без жилище,здравеопазване и правна помощ. В този контекст ГРЕТА подчертава, че достъпът до грижи и социални услуги следва да бъде гарантиран, като припомня, че първопричините за трафика на хора бяха изострени от разпространението на пандемията, което изложи уязвимите групи от населението на по-висок риск от трафик,увеличи броя на случаите на сексуална експлоатация онлайн и на търсенето на детска порнография.

  В днешното събитие се включиха 20 участници. В неговите рамки бяха изведени основните предизвикателства през последната пандемична година, с които екипите на услугите са се сблъскали и са справили успешно, както и актуалните/нови тенденции, които са идентифицирали в своята работа през този пандемичен период.

  Уоркшопът надгради знанията и професионалните компетенции  на участниците чрез получаване на актуален опит и лични преживявания. Ролята на екипите, работещи в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, е важна част от дейностите, свързани с превенцията, закрилата и защитата на жертвите на трафик, особено в условията на пандемия. Въпреки сериозния натиск върху системата екипите на услугите и в четирите региона са реагирали гъвкаво и иновативно в пряката си работата, като всеотдайно и отговорно са изпълнявали задълженията си.