logo

Регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Пазарджик


Днес, 27.04.2022 г., Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик бе домакин на регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Пазарджик, в изпълнение на раздел III „Обучение и квалификация на кадри” от Местната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г.

  Обучението бе реализирано в партньорство с Международна организация по миграция в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от Международна организация по миграция. В него взеха участие 20 здравни, образователни и трудови медиатора от област Пазарджик. Обучението предостави възможност на участниците да надградят знанията си относно превенцията на трафика на хора и впоследствие да ги споделят сред местните общности. Освен това всички получиха ценна практическа информация за правата и задълженията си, свързани със законна миграция в страните от ЕС / ЕИП, повишиха знанията си и по други свързани предизвикателства, относими към миграцията към ЕС / ЕИП, които поставят ромското население в уязвимо положение и с повишена опасност от злоупотреби.