logo

Регионална онлайн дискусия за трафика на хора с цел трудова експлоатация


Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Пазарджик и Пловдив спазиха традицията да проведат регионална среща - дискусия за своите членове и партньори. Заради пандемията, предизвикана от COVID – 19, тя се проведе онлайн, а темата бе: „Предизвикателства пред идентификацията на случаи на трафик на хора, насоки за превенция и ефективно взаимодействие на регионално ниво”.

Лектори на събитието бяха:

д-р Атанас Русев, старши анализатор в „Център за изследване на демокрацията”,Програма”Сигурност”;

д-р Надя Кожухарова - клиничен психолог и психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус” и Национален координатор на програма Ла Страда-България;

г-жа Иванка Трончева- Началник - отдел „Посреднически услуги”, Дирекция ”Бюро по труда” гр. Пазарджик;

г-жа Даниела Вълчанова - Дирекция “Бюро по труда” - гр. Пловдив

Участие във форума взеха членове от двете местни комисии, представители на заинтересованите институции и местни неправителствени организации и др.

Събитието съдейства за повишаване информираността относно детайли от работата на всяка една институция и неправителствена организация в контекста на превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Обсъдиха се и мерки в посока противодействие на престъплението трафик на хора с цел трудова експлоатация, преминавайки през предизвикателствата, свързани с идентификация на случаи, превенция и ефективно междуинституционално взаимодействие.

Представиха се актуални изследвания по проблема, проведени информационни кампании, от страна на Фондация “Асоциация Анимус”, както и се анализира ефективността на посредническите услуги, предлагани от бюрата по труда на регионално ниво.

Всяка година Местните комисии за борба с трафика на хора организират  кампании  с цел превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Причина за това е, че според статистиките на глобално и регионално ниво тази експлоатационна цел на престъплението се нарежда на второ място след сексуалната. Не на последно място, в резултат на пандемията с COVID– 19, се увеличава броят на безработните лица, което от своя страна повишава риска от попадане в подобна ситуация.