logo

МКБТХ Велико Търново


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 22-80 / 22.01.2013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: ЗАПОВЕД № РД 22-943 /02.05.2024 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател

Нейко Генчев Генчев - Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" в Община Велико Търново

Контакти


ул. "Драган Цончев" № 8
Велико Търново 5000
тел: 0885 532 131

e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg

Секретар: г-жа Катина Звезделинова Димитрова

Състав


Заместник-председател: г-жа Росица Димитрова, Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново

Членове:

г-жа Пенка Игнатова, Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ при Община Велико Търново

г-жа Мая Пешева-Владкова, Директор Дирекция „Социално подпомагане“ –  гр. Велико Търново

г-жа Виктория Иванова, Управител на Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик на хора, с. Балван, Община Велико Търново

г-н Велизар Иванов, Инспектор, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерство на вътрешните работи

г-н Веселин Райков, Началник на Районна Управление – гр. Велико Търново

г-жа Христина Станчева, Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Велико Търново

г-н Драгомир Енчев, Разузнавач сектор „КП“ към Районна Управление – гр. Велико Търново

Резервни членове на комисията:

г-жа Наталия Петкова - Управител на Комплекс за социални услуги  – Кризисен център за лица "Търновград" – гр. В. Търново

г-н Светлин Радев - Прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново