logo

МКБТХ Велико Търново


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 22-80 / 22.01.2013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател

Ганчо Карабаджаков

Заместник-кмет „Култура, образование и социални дейности“

Контакти


пл. „Майка България“ № 2, ст. 209
Велико Търново 5000
тел: 062/619222

Секретар: г-жа Ваня Пламенова Ананиева

Състав


Заместник-председател: д-р Диляна Вачкова, Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Членове:

г-жа Пенка Игнатова, Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

г-жа Мая Пешева, Директор „Социално подпомагане“ Велико Търново

г-жа Наталия Петкова, Управител на Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик на хора, Община Велико Търново

г-жа Ирина Костова-Лещакова, Инспектор, ТСБОП Велико Търново, Габрово

г-н Дамян Диманов, Главен агент ТД „Национална сигурност“ Велико Търново

г-н Валентин Къндев, Главен инспектор, Началник РУ – Велико Търново

г-жа Христина Станчева, Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни