logo

Във Велико Търново се проведе обучение на студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“


На 6 декември 2018 г. Местната комисия за борба с трафика на хора – В. Търново, съвместно с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Младежки дом, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора, проведе обучителен семинар. Участие в него взеха над 40 души, сред които основно студенти от Катедра „Психология“ и преподаватели от Великотърновския университет.

Обучението се реализира в изпълнение на Програмата за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г и протече в две основни сесии – теоретична и практическа.

В теоретичната г-жа Ваня Ананиева, секретар на МКБТХ, представи основните аспекти на престъплението „трафик на хора”. Сред темите бяха засегнати видовете трафик, механизмите за въвличане и контрол, рисковите и уязвимите групи, НМН – идентификация, защита и закрила на ЖТХ, превенция на престъплението и др.

Г-жа Таня Димитрова и г-жа Валя Стефанова, психолог към ДБТ, представиха темата за трудовата експлоатация, с акценти в търсенето на легална рабора в чужбина и България. Г-жа Мариела Тодорова, ВТУ и г-жа Паулина Попова, психолог към КЦД, с. Балван, представиха пред студентите темата за работата с деца-жертви на трафик и насилие.  

В практическата сесии бяха включени ролеви игри, решаване на казуси свързани с идентифициране на деца-жертви на трафик и провеждане на „Световно кафене“.

Основни цели на обучението бяха повишаване на информираността на младите хора относно по-важните аспекти натрафика на хора, начините за предпазване, както и институциите и организациите, които могат да помогнат при необходимост,формиране на умения за разпознаване на рискови ситуации, бъдеща ангажираност и доброволческа дейност на голяма част отстудентите, свързана с противодействието на престъплението.