logo

В. Търново: Актуални тенденции в престъплението "трафик на хора". Възможности за контрол и превенция сред ученици и подрастващи


На 2 ноември 2020г., в хотел " Алегро", гр. Велико Търново се проведе еднодневно обучение на тема: " Актуални тенденции в престъплението трафик на хора. Възможности за контрол и превенция сред ученици и подсрастващи" за специалисти, работещи с деца и младежи- педагогически съветници, социални служители и обществени възпитатели от гр. Велико Търново.

Инициативата беше осъществена от МКБТХ- Велико Търново и Националната комисия за борба с трафика на хора, в партньорство с МКБППМН. Дейността се реализира в изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ- В. Търново за 2020г., Раздел III, "Обучение и квалификация на кадри"  и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Основна цел на събитието бе подобряване на уменията и повишаване на информираността и професионалните компетенции на експертите, работещи ежедневно с деца и младежи по отношение на престъплението трафик на хора - превенция, идентификация, насочване, закрила и подкрепа.

Акцентите в обучението бяха: 1- Национален механизъм за насочване - идентифициране на деца/лица- жертви на трафик на хора; 2- Актуални тенденции в престъплението: Интернет пространството като един от основните механизми за въвличане в ТХ; 3- Провеждане на целенасочена превантивна дейност сред младежи и подрастващи по отношение на рискове от попадане в ТХ, механизмите за въвличане и начините за предпазване - комуникационни кампании- цели, канали, инструменти.

Участие в обучението взеха 24 души- представители на социални услуги в Община Велико Търново, педагогически съветници, обществени възпитатели, преподаватели във ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий".

Лектор на обучението беше Михаил Стефонов- експерт и консултант по комуникации, обучител по презентации, говорени и креативност, работил за Фондация " Кампания А21" и Национална мрежа за деца.