logo

Обучение на тема „Трафик на хора: Причини, идентификация и закрила на жертвите" за здравни, образователни и трудови медиатори от област Велико Търново


На 9 юни, 2022 г., в изпълнение на „Програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите – 2022 г.“, Местната комисия за борба с трафика на хора – Община Велико Търново, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Международна организация по миграция (МОМ), проведе  регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Велико Търново.

Събитието бе реализирано в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните общности в области със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от МОМ.

Целта на обучението бе да се повиши информираността на участниците относно възможностите за работа в Европа и реализацията на трудовия пазар в различни европейски страни, стъпките за безопасна миграция и справедлив труд, риск и защита от попадане в ситуация на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация, начините за предпазване и полезни контакти при нужда.

По-голямата част от събитието премина под формата на дискусия – участниците изложиха различни казуси, проблеми и въпроси от своята дейност, свързани с трафика на хора и незаконната миграция. Като изводи от срещата бяха изведени важната роля на междуинституционалното сътрудничество, както и превантивната работа с деца от най-ниска детска възраст.  

В обучението се включиха 25 души -  здравни, трудови и образователни медиатори от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Свищов, Златарица, Елена и Стражица.