logo

МКБТХ Сливен


СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 15-2592 / 08.09.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател

Пепа Димитрова-Чиликова

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" Община Сливен

Контакти


бул. Цар Освободител 1, 
Сливен 8800
Тeл: 044 611 336
Мобилен: 0885 53 26 71
факс: 044 66 23 50
e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Секретар: Владимир Друмев

Състав


Христина Блецова-Къчева, Прокурор в Районна прокуратура – гр. Сливен

Антон Генков, Експерт по линия „трафик на хора” в сектор „БОП” – Сливен при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Петър Василев, Териториална дирекция на ДАНС – Сливен

Красимира Кънева, Началник сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР Сливен

Стойка Колева, Главен социален работник в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен

Донка Славова, Заместник-директор на ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен

Петър Малинов, Програмен мениджър на сдружение „Лекари на света” – гр. Сливен