logo

Местната комисия за борба с трафика на хора и Спортно училище "Димитър Рохов" в гр. Сливен стартират съвместна инициатива за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и Спортно училище "Димитър Рохов", гр. Сливен стартират информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността в контекста на използването на интернет за набиране на жертви, рекламиране на услугите и експлоатация.

Основен акцент в инициативата ще бъде провеждането на информационни срещи с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес, чрез предоставяне на информация относно рисковете за децата в глобалната мрежа, с фокус методите за въвличане в трафик на хора чрез интернет и последващото контролиране на пострадалите лица.

Ще се обърне внимание на проблемите свързани с детската самота в следствие на пандемията от Covid-19 и безконтролният достъп до интернет, като едни от основните рискове за осъществяване на нежелан контакт в социалните мрежи и последващо попадане в онлайн сексуална принуда и изнудване.

С цел предостявяне на информация за възможно докладване на компютърни престъпления и заплахи в интернет, ще бъдe популяризиран сайтa www.cybercrime.bg на отдел „Киберпрестъпност” при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - единствената специализирана структура сред правоприлагащите органи в Република България, работеща по противодействие на всички различни форми на сексуална експлоатация и други форми на насилие на деца в онлайн пространството.

Според доклад на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от февруари 2022 г., "Интернет и комуникационните технологии доведоха до появата и бързото разрастване на улеснения от технологиите трафик на хора. Злоупотребата с технологиите се превърна в основна част от бизнес модела на трафикантите и присъства на всеки етап от престъплението – от набелязването и набирането на хора, през контрола и принудата до експлоатацията. На най-основно ниво интернет и комуникационните технологии улесняват връзката между извършителите, между трафикантите и техните жертви, както и с потребителите на стоки и услуги, извличани от жертвите."