logo

МКБТХ - Сливен прие "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите" за 2024 г.


На 14.02.2024 г. в зала 119 на Община Сливен се проведе редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен. Срещата бе открита от г-жа Пепа Чиликова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен. В заседанието взеха участие представители на следните институции:

В рамките на редовното заседание беше приета "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г." на МКБТХ - Сливен.

През 2024 г. е планирано последователно провеждане на информационни кампании за превенция на трафикa на хора и различните експлотационни форми, както и връзките с киберпрестъпността, с основна стратегическа цел надграждане на целенасочените политики по превенция с конкретни рискови групи: ученици, студенти, безработни младежи до 29 години, продължително безработни лица, жени лишени от свобода, лица със специални потребности, деца и жени във висок риск от експлоатация и насилие в кв. "Надежда", гр. Сливен, както и продължаване на активната работа по привличане на родителите в превенционния процес.

Ще бъдат осъществени специлализирани обучения за експрети, преставители на институции пряко ангажирани с предотвратяване и противодействие на трафика на хора, с цел постигане на междуинституционалното сътрудничество и развиване на партньорската мрежа от институции и организации.

В програмата за 2024 г. се поставя акцент върху стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие и докладване на трафика на хора, проследяване на развитието и тенденциите при престъплението на местно ниво, като и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора.

По време на заседанието бяха обсъдени актуалните тенденции при престъплението "трафик на хора" в област Сливен на база обобщена статистическа информация и професионална практика на членовете на МКБТХ - Сливен.

Към настоящия момент в Сектор "02", Отдел "12" при ГД „БОП” се работи по един случай на склонени лица от женски пол, да проституират на територията на други държави. Работата по случая е в заключителен етап и предстои материалите по преписката да се докладват в Окръжна прокуратура - Сливен.

За периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в Районна прокуратута - Сливен са били на производство 10 дела, касаещи престъплението "Трафик на хора". Едно дело е образувано през 2022 г., две от делата са образувани през 2021 г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се наблюдава от териториалното отделение на РП - Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от РП - Сливен.

Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 48. От тях пострадали от трафик с цел трудова експлоатация са 31 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица са 10.

Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, както следва: