logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе редовно заседание


На 23.11.2022 г. в зала 119 на Община Сливен, се проведе редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен. Заседанието бе открито от г-жа Пепа Чиликова - заместник-кмет на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен.

В срещата взеха участие членовете на Местната комисия, представители на следните институции: Районна прокуратура - Сливен, Сектор "БОП" - Сливен, Сектор "Криминална полиция", отдел "Противодействие на криминалната престъпност" при Областна дирекция на МВР Сливен, Отдел "Закрила на детето" при ДСП - Сливен, ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен и сдружение "Лекари на света" - Сливен.

В рамките на редовното заседание беше представена статистика относно делата за трафик на хора, наблюдавани от Районна прокуратута - Сливен през 2022 г. За периода 01.01.2022 г. – 31.10.2022 г. в РП – Сливен са били на производство 9 дела, касаещи престъплението "Трафик на хора". Две от делата са образувани през 2021 г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се наблюдава от териториалното отделение на РП - Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от РП - Сливен. Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 47. От тях пострадали от трафик с цел трудова експлоатация са 30 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица са 10. Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, както следва:

- по чл. 159г, вр. чл. 159б, ал.1, вр. чл. 159а, ал. 1 от НК - международен трафик с цел сексуална експлоатация, в условията на опасен рецидив - 1 бр.

- по чл. 159б, ал. 1 и ал.2, вр. чл. 159а от НК - международен трафик с цел сексуална експлоатация - 3 бр.

- по чл. 159б, ал.1 от НК - международен трафик с цел принудителен труд - 2 бр.

- по чл. 159а, ал.1 от НК - вътрешен трафик на хора с цел сексуална експлоатация - 3 бр.

От 9-те наблюдавани производства с предмет "Трафик на хора" 6 са на фаза "Досъдебно производство". От тях 4 са спрени за издирване на свидетел и 2 производства са висящи. Едно от делата е изпратено по компетентност в РП - Сливен от РП - Стара Загора, но същото е върнато отново за разследване в РП - Стара Загора, след постановление на ВКП - гр. София. По две от производствата, образувани по обвинителни актове от предходни години са постановени присъди, които към момента не са влезли в сила:

- През 2021 г. е осъдено 1 лице за деяние по чл. 159г, вр. чл. 159б, ал.1, вр. чл. 159а, ал. 1 от НК - международен трафик в условията на опасен рецидив. Било е наложено наказание 3 години „лишаване от свобода” при първоначален "строг" режим. По жалба на осъденото лице присъдата е отменена от СлОС и делото е върнато за ново разглеждане в СлРС. Към настоящия момент производството е висящо.

- През 2020 г. е оправдано 1 лице по обвинение по чл. 159а, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. По протест на прокурора е образувано въззивно производство пред СлОС. Оправдателената присъда е отменена и делото е върнато за ново разглеждане пред СлРС. С присъда от 31.10.2022 г. Сливенския районен съд е осъдил лицето на 2 години „лишаване от свобода“ и 5000 лв. "глоба". Към настоящи момент присъдата не е влязла в законна сила.

Обсъдиха се актуалните тенденции в извършването на престъплението "трафик на хора" на територията на област Сливен, наблюдавани от сектор "БОП" - Сливен при ГД "БОП". Основна проявна форма на трафика на хора в област Сливен е трафикът на хора с цел сексуална експлоатация, като основно е застъпен трансграничният трафик на хора /за страни от ЕС/. По неофициални данни от полицейските служби на Кралство Белгия, към момента не е установена голяма брой проституиращи жени от област Сливен в градове в Кралство Белгия. На територията на гр. Сливен и околността са засичани и малък брой жени, проституиращи в районите на шосета, както и в града. По правило повечето от тези момичета са упражнявали професията и в чужбина. Основно те са от ромски произход, като работят на принципа един сводник – една проститутка. Наблюдава се силен спад на лица от женски пол, които желаят да сътрудничат на полицейските органи и да свидетелстват срещу сводниците си. Това вероятно се дължи на факта, че почти всички уговорки, направени между двамата по-рано, се спазват от страна на сводника.Сравнително по-голям е броят на жените, които заминават да проституират сами, или настоящи проститутки, които продължават да упражняват тази работа, след като са прекратили отношения с бившите си сводници. Относно тези, които са решили да работят сами и заминават с тази цел в чужбина, характерното е, че в повечето случаи са подпомогнати от техни приятелки или познати, които също работят като проститутки. Запазва се големият брой на лица от ромски произход, които проституират в различни градове в ФР Германия.

За визирания период е постъпвала частична информация от полицейски служби на конфедерация Швейцария за наличието на ограничен брой проституиращи жени от региона на обл. Сливен на територията на тази държава. През периода от началото на 2022 г. до момента е работено съвместно с полицейските служби на Холандия, като е приключено едно разследване и са екстрадирани две лица за Кралство Нидерландия. В горепосочения период е приключено едно разследване по отношение на едно лице занимаващо се със сводническа дейност, като същото е обявено за екстрадиране в Кралство Белгия.

В рамките на редовното заседание се представиха актуалните тенденции в рисковите групи деца в община Сливен. Към настоящия момент, Отдел „Закрила на детето” при ДСП – Сливен, работи по 1048 случая на "деца в риск", спрямо които е предприета мярка за закрила, предвидена в разпоредбите на Закона за закрила на детето. От тях, в семейство на роднини или близки са настанени общо 31 деца, в професионални приемни семейства 33 деца и в социална услуга от резидентен тип 32 деца. В останалите случаи е предприета марка за закрила в семейна среда по чл.23 от Закон за закрила на детето /ЗЗДт/ – "Съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда" и съгл. чл.4, ал.10 от ЗЗДт – "Осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето". На децата и семействата са предоставени различни социални услуги като: семейно консултиране и подкрепа, работа с психолог, превенция на изоставането на деца и настаняването им в институции, превенция на отпадането от училище и др. Основните рискови групи деца, по случаите, в които е ангажиран ОЗД/ДСП Сливен, са следните:

- Малолетни и непълнолетни бременни, родилки и техните деца. Важно е да се има предвид, че малолетните/непълнолетните бременни и майки прекъсват своето образование, което е предпоставка за социално изключване и невъзможност за професионална реализация в бъдеще;

- Деца, родени в т.н. социално-слаби семейства, които са в невъзможност да им осигурят необходимата среда и условия за отглеждане и развитие;

- Деца, родени с увреждания, в тежко здравословно състояние, налагащо лечение и извършването на медицински интервенции, които се настаняват в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по медицински показания;

- Деца, отпаднали от образователната система или в риск от отпадане поради допуснати неизвинени отсъствия или такива, които не са включвани в образователната система, поради различни причини – миграция на семействата в различни населени места, пребиваване в чужбина, отказ на родителите на осигурят присъствието им в училище и др.;

- Деца, извършители на противообществени прояви, спрямо които са предприети действия съобразно релевантната нормативна уредба /от Педагогическите съвети, МКБППМН и РС/.

През настоящата 2022 г. служители на ОЗД са участвали в 67 заседания на МКБППМН. Най-често девиантното поведение на децата и противообществените им прояви се дължат на: криминогенността в семейството, конфликтността и насилието в семейната среда; липсата на позитивни модели на поведение, ниското образование и култура на родителите, проблемите в общуването между родители и деца; безотговорността и безнаказаността на родителите, слабият родителски контрол и незаинтересоваността им към проблемите на децата, емоционална отчужденост в семейството и пренебрегването на децата и др. Зачестяват случаите на деца, включително малолетни /преобладават тези от женски пол/, употребяващи психоактивни вещества /по техни данни – пико, "друсан чай", марихуана и дриги/. По случаите на тези деца са предприети мерки за закрила в семейна среда, сезирана е Районна прокуратура - Сливен, предоставени са подходящи социални услуги в общността, вкл. Център "Спешен прием". През настоящата 2022 г. ОЗД/ДСП-Сливен не е работил по случаи на деца, жертви на трафик или непридружени деца.

Сдружение "Лекари на света" - гр. Сливен направи презентация относно дейността на сдружението в кв. Надежда, гр. Сливен по линия на психосоциална подкрепа за деца, живеещи в несигурни условия. Представени бяха конкретни дейности реализирани на терен насочени към деца, в това число организирането на летен фестивал "Красива Надежда" и боядисването на подлеза, чрез който се влиза в квартала. Акцентира се върху създаване на партньорства със съществуващите социални услуги в града, и по специално със Център за обществена подкрепа, които използват центъра на "Лекари на света" в квартала, адаптирайки дейностите си, така че да достигнат до децата в нужда. Перспективите на сдружението са създаване на дружелюбна градска среда за децата. Предтсави се информация по линия на реализирани дейности по превенция на трафика на хора сред рискови групи в кв. Надежда. Проведени са шест информационни сесии с деца на възраст между 12 и 15 години, с фокус превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Извършени са прожекции на анимацията „Две малки момичета”. Обхванати са 40 деца от кв. Надежда, с които се работи в дългосрочен план.

По време на редовното заседание се постави акцент върху планирането на дейности за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, които да бъдат реализирани през 2023 г. на местно ниво. В рамките на дискусията се обсъдха политиките по превенция на трафика на хора с най-рисковите и уязвими групи. Отново се постави акцент върху проблемите свързани с рисковото поведение при децата, в това число безконтролното използване на интернет, чрез смарт устройства, ранната сексуализация, ранните бракове, както и употребата на наркотични вещества – рискови фактори, които биха могли да доведат до въвличане в трафик на хора. Идентифицира се необходимостта от провеждането на конкретни целенасочени превантивни дейности включително и с родители, както и специализирани обучения на експерти за надграждане на капацитета им и постигане на по-добро взаимодействие и координация.