logo

МКБТХ - Сливен: 263 ученици и 136 родители бяха обхванати в целенасочени дейности по превенция на трафика на хора и рисково поведение в реална и дигитална среда


С основна стратегическа цел разширяване обхвата на целенасочените превантивни дейности с деца и привличане на родителите им в процеса на превенция на трафика на хора и рисковото поведение в реална и дигитална среда, Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, проведе последователни образователни сесии, обхващайки 263 ученици и 136 родители в ОУ "Черноризец Храбър", с. Крушаре, ОУ "Д-р Петър Берон", с. Желю войвода, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", кв. "Речица", гр. Сливен, СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, СУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора и Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нова Загора.

Реализираните дейности са част от Информационната кампания за превенция на улеснения от технологиите трафик на хора, в изпълнение на Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г.

По време на последователните сесии с деца и родители, бяха обсъдени методите за въвличане в трафика на хора и рисковите ситуации, в които попадат малолетни и непълнолетни лица чрез интернет. Бяха дадени практически насоки свързани с воденето на регулярни разговори с децата относно техния живот в реална и дигитална среда, с цел насърчаване на пълноценната родителска грижа и намаляване на родителското очуждение. Постави се фокус върху пълноценната комуникация между родители и деца свързана с рискови поведения, която помага на децата да имат увереност и да споделят проблемите, с които се сблъскват.

Всички участници получиха специализирани информационни материали с Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100, предоставени на МКБТХ - Сливен от А21 България.