logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе първото си редовно заседание за 2021 г.


На 27 януари 2021 г. в зала "Май" на Община Сливен, при спазване на всички епидемиологични мерки, се проведе първото за годината редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен.

Заседанието бе открито от г-жа Пепа Чиликова - заместник-кмет на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен.

В срещата взеха участие членовете на Местната комисия, представители на следните институции: Районна прокуратура - Сливен, Териториален сектор "БОП" - Сливен, Ямбол, ОД на МВР - Сливен, Териториална дирекция на ДАНС - Сливен, отдел "Закрила на детето" при ДСП - Сливен и сдружение "Лекари на света" - гр. Сливен.

В рамките на редовното заседание беше представен и приет Годишен отчет на МКБТХ - Сливен за 2020 г., в изпълнение на Местната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за изминалата година, във връзка с осъществяването на Националната стратегия за борба с трафика на хора, държавната политика и взаимодействието между отделните институции и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора и Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН) на местно ниво.

По време на заседанието бяха обсъдени и актуалните тенденции при престъплението "трафик на хора" в Област Сливен на база обобщена статистическа информация и професионална практика на членовете на МКБТХ - Сливен, с цел разработване и прилагане на последващи целенасочени политики за борба с трафика на хора.

Беше представена и приета Местната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г., като се акцентира върху ключовите дейности, които ще бъдат реализирани, вкл. по линия на предстоящи информационни кампании и планирани специализирани обучения.

*Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация продължава да бъде основна форма на експлоатация в област Сливен, като се запазва тенденцията за експлоатиране на жертвите извън България (най-често в страни от Европейския съюз).

Наблюдава се и чувствителен спад на регистрирано насилие от сводници над проституиращите жени. Трафикантите използват предимно т.нар. "меки методи" спрямо жертвите, което от своя страна води до намаляване на броя на експлоатираните лица, които сътрудничат на разследващите органи.

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. в Районна прокуратута – Сливен са разглеждани 9 дела, касаещи престъплението "Трафик на хора", всички образувани през предходни години. Жертвите на трафик по тях също са били 9. Уличените в извършване на престъпление лица са 9.