logo

В Сливен се проведе специализирано обучение за полицаи и социални работници на тема „Идентификация и психосоциална подкрепа на жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация”


На 13 октомври 2023 г. в Сливен се проведе специализирано обучение за полицаи и социални работници на тема "Идентификация и психосоциална подкрепа на жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация". Събитието се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и А21 България, в изпълнение на Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г., Раздел ІІІ "Обучение и квалификация на кадри" на МКБТХ - Сливен, по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

Специализираното обучение беше открито от Пепа Чиликова, заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ – Сливен, която постави акцент върху това, че ранното идентифициране на пострадалите лица е от решаващо значение за незабавното подпомагане, подкрепа и закрила на жертвите на трафик на хора и дава възможност на полицията и прокуратурата да разследват и наказват по-ефективно трафикантите. В това отношение от ключово значение е ролята на служителите на първа линия, като полицейските служители и социалните работници.

Лектори на обучението бяха Анна Николова, председател на Сдружение "SOS семейства в риск" и управител на Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. София и гр. Варна, Диляна Гитева, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и Диана Китова, мениджър на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

В рамките на обучението основен фокус беше поставен върху показателите за идентификация на жертви на трафик, подобряване на подходите в процеса на комуникация с пострадалите лица, с цел спечелване на доверието им и стимулиране на тяхното сътрудничество в процеса на наказателното производство, както и недопускане на вторичната им виктимизация. Бяха представени последните промени в Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.), свързани с правото на индивидуална оценка на пострадалите от престъпления, с цел определяне на физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и установяване на наличието на специфични нужди от защита.

В събитието се включиха 26 участници: инспектори от Сектор 02, Отдел 12 при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", инспектори в отдел "Криминална полиция", сектор "Противодействие на криминалната престъпност", инспектори от Районни управления "Полиция" Сливен, участък "Запад" и участък "Надежда", инспектори Детска педагогическа стая при Областна дирекция на МВР Сливен, както и социални работници от отдел "Закрила на детето" при дирекция "Социално подпомагане", гр. Сливен, Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая, гр. Сливен, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Сливен, Център за обществена подкрепа, гр. Сливен, Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”, гр. Сливен и Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, гр. Сливен.

По последни данни на Еврпейската комисия въпреки постигнатия напредък в борбата с трафика на хора, престъплението продължава да бъде сериозна заплаха в Европейския съюз и всяка година са застрашени хиляди хора, особено жени и деца.

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация продължава да бъде най-често докладваната форма на престъплението. Почти три четвърти или 72 % от всички жертви в Европейския съюз и 92 % от жертвите на сексуална експлоатация са жени и момичета, а близо една четвърт от всички жертви на трафик са деца.