logo

На 28.09.2023 г. в Сливен се проведе редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора


На 28.09.2023 г. в зала 119 на Община Сливен, се проведе редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен. В заседанието взеха участие членовете на Местната комисия, представители на следните институции: Община Сливен, Районна прокуратура - Сливен, Областна дирекция на МВР Сливен, Отдел "Закрила на детето" при ДСП - Сливен, Регионално управление на образованието - Сливен и сдружение "Лекари на света" - Сливен.

В рамките на редовното заседание беше представена статистика относно делата за трафик на хора, наблюдавани от Районна прокуратута - Сливен през 2023 г. За периода м. януари – м. септември 2023 г. в РП – Сливен са били на производство 10 дела, касаещи престъплението „Трафик на хора”. Едно дело е образувано през 2022 г., две от делата са образувани през 2021 г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се наблюдава от териториалното отделение на РП – Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от РП – Сливен. Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 48. От тях пострадали от трафик с цел трудова експлоатация са 31 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица са 10.

Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, както следва:

 Обсъдиха се актуалните тенденции в извършването на престъплението "трафик на хора" на територията на област Сливен, наблюдавани от ГД „БОП”, Отдел „12”, Сектор „02”. Основна проявна форма на трафика на хора в област Сливен е трафикът на хора с цел сексуална експлоатация, като основно е застъпен трансграничният трафик на хора /за страни от ЕС/. По неофициални данни от полицейските служби на Кралство Белгия, към момента не е установена голяма бройка проституиращи жени от област Сливен в градове в Кралство Белгия. На територията на гр. Сливен и околността са засичани и малък брой жени, проституиращи в районите на шосета, както и в града. По правило повечето от тези момичета са упражнявали професията и в чужбина. Основно те са от ромски произход, като работят на принципа един сводник – една проститутка. Наблюдава се силен спад на лица от женски пол, които желаят да сътрудничат на полицейските органи и да свидетелстват срещу сводниците си. Това вероятно се дължи на факта, че почти всички уговорки, направени между двамата по-рано, се спазват от страна на сводника. Сравнително по-голям е броят на жените, които заминават да проституират сами, или настоящи проститутки, които продължават да упражняват тази работа, след като са прекратили отношения с бившите си сводници. Относно тези, които са решили да работят сами и заминават с тази цел в чужбина, характерното е, че в повечето случаи са подпомогнати от техни приятелки или познати, които също работят като проститутки. Запазва се големият брой на лица от ромски произход, които проституират в различни градове в ФР Германия. За визирания период е постъпвала частична информация от полицейски служби на конфедерация Швейцария за наличието на ограничен брой проституиращи жени от региона на обл. Сливен на територията на тази държава.

Забелязва се увеличаване на броя на случаите на престъпления свързани с интернет спрямо малолетни и непълнолетни деца. Това много често е предпоставка същите да бъдат изнудвани и впоследствие склонявани към трафик на хора. Към настоящия момент в Сектор „02” се работи по един случай на склонени лица от женски пол, да проституират на територията на други държави. Работата по случая е в начален етап.

В рамките на редовното заседание се представиха актуалните тенденции в рисковите групи деца в община Сливен. Към настоящия момент, Отдел „Закрила на детето” при ДСП – Сливен, работи по 1054 случая на „деца в риск”, спрямо които е предприета мярка за закрила, предвидена в разпоредбите на Закона за закрила на детето. От тях, в семейство на роднини или близки са настанени общо 35 деца, в професионални приемни семейства 30 деца и в социална услуга от резидентен тип 26 деца. В останалите случаи е предприета марка за закрила в семейна среда по чл.23 от Закон за закрила на детето /ЗЗДт/ – „Съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда” и съгл. чл.4, ал.10 от ЗЗДт – „Осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето”. На част от децата и семействата са предоставени различни социални услуги, в зависимост от техните потребности.

Основните рискови групи деца, по случаите, в които е ангажиран ОЗД/ДСП Сливен, са следните:

Важно е да се има предвид, че малолетните/непълнолетните бременни и майки прекъсват своето образование, което е предпоставка за социално изключване и невъзможност за професионална реализация в бъдеще. Сред тях има и немалко случаи на деца, които никога не са били записвани на училище.

През настоящата 2023 г. служители на ОЗД са участвали в 57 заседания на МКБППМН. Най-често девиантното поведение на децата и противообществените им прояви се дължат на: криминогенността в семейството, конфликтността и насилието в семейната среда; липсата на позитивни модели на поведение, ниското образование и култура на родителите, проблемите в общуването между родители и деца; безотговорността и безнаказаността на родителите, слабият родителски контрол и незаинтересоваността им към проблемите на децата, емоционална отчужденост в семейството и пренебрегването на децата и др. Зачестяват случаите на деца, включително малолетни /преобладават тези от женски пол/, употребяващи психоактивни вещества /по техни данни – пико, „друсан чай“, марихуана и др./.През настоящата 2023г. ОЗД/ДСП-Сливен не е работил по случаи на деца, жертви на трафик или непридружени деца.

От Сдружение "Лекари на света" - гр. Сливен, предтсавиха информация за реализирани дейности през 2023 г., по превенция на трафика на хора, чрез оказване на психосоциална подкрепа за уязвими деца и тинейджъри, живеещи в несигурни условия в кв. „Надежда”, гр. Сливен. Сдружение „Лекари на Света” – клон Сливен сразширява цялостната си програмна дейност по отношение на психосоциалната подкрепа за деца и тинейджъри, живеещи в рискова среда и условия да бъдат жертви на насилие, експлоатация и трафик на хора. С деца и тинейджъри от кв. „Надежда” в гр. Сливен се извършва ежедневна превантивна работа за смекчаване на вредното въздействие на заобикалящата среда на живот и за превенция на различни опасни процеси. Много често дълбоката бедност води и до предпоставки за попадане в зависимост от лица, които експлоатират децата и тинейджърите в последствие.

Основна част от работата на Сдружение „Лекари на Света” е реализиране на дейности за изграждане на добра доверителна връзка с деца – потенциални жертви на експлоатация и трафик, посредством привличането им за участие в ежедневни неформални дейности. Тази доверителна връзка може да бъде добра основа за прилагането на по-ефективни модели и устойчиви дългогодишни програми за превенция на различни опасни процеси, които често са предпоставени от бедността на децата и семействата им от кв. „Надежда”, гр. Сливен. От работата с децата и тинейджърите се установява, че голяма част от тях трудно изразяват, това което мислят. Затова и част от програмата през 2023 г. включва реализация на повече дейности за подпомагане на изразяването от децата за това, което чувстват и разбират, за подобряване на начина им на себеизразяване при комуникацията им с околните хора, за да споделят повече и за случаи на преживяно насилие, експлоатация и евентуален трафик.

Установяването на център за ежедневна работа с деца на Сдружение „Лекари на Света” в кв. „Надежда”, въздейства за подобряване на „токсичната” среда и оказва превантивно влияние върху потенциалните жертви на експлоатация и трафик.

Дейностите по превенция, които Сдружение „Лекари на Света” извършва през 2023 г. включват:

 Брой на деца и тинейджъри, които посещават редовно (2-3) пъти центъра на „Лекари на света” в кв. Надежда за периода януари – юни 2023 г.:

Общия брой на редовно посещаващите млади хора ( 6-17 години) е 270.

150 деца са идвали само веднъж седмично или по-рядко – веднъж месечно, следователно заедно с редовно посещаващите центъра на ЛНС,обхвата, който е достигнат за възрастова група 6-18 години е 10% (съгласно възрастова пирамида от проучване на Сдружение „Лекари на света” за кв. „Надежда” от 2021 г.).