logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен стартира дейности по превенция на трудова експлоатация


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен съвместно с дирекция "Бюро по труда" - Сливен, стартират дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Основната цел на инициативата е да се повиши информираността на търсещите работа в чужбина за рисковете, механизмите на въвличане в трафик на хора и начините за предпазване от попадане в трудова експлоатация. В тази връзка на 05, 10, 13, 19 и 26 март 2020 г. са планирани информационни срещи с фокус специфични уязвими рискови групи: безработни младежи до 29 години и продължително безработни лица. Срещите са част от организираната ежегодно от страна на Националната и Местните комисии, кампания за превенция на трафика на хора с цел насилствен труд.

В рамките на планираните превантивни дейности ще бъдат осъществени прожекции на видеоклип за предотвратяване на трудовата експлоатация, изготвен по проект "НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320", предоставен на МКБТХ – Сливен от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

С видеоклипа се цели предоставяне на информация на търсещите работа лица за ползите от декларирания труд и на какво следва да обърнат внимание преди заминаване на работа в чужбина, за да се минимизира рискът от полагане на недеклариран труд или от попадане в схеми за трудова експлоатация.

Основното послание е, че упражняването на деклариран труд не само на територията на България, но и в чужбина, и по-специално в Италия, носи най-големи ползи за работника в дългосрочен аспект дори когато става въпрос за краткосрочно наемане със сезонен характер в селското стопанство.

Виодеоклипът е насочен към българските работници, които работят или възнамеряват да работят в сферата на селското стопанство у нас или зад граница, но съдържа общовалидна за всички сектори информация. Той информира и за негативните дългосрочни последствия от упражняването на различни форми на недеклариран труд и ползите от декларираната заетост.

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина. Представена е информация и къде могат да потърсят съдействие, ако работят на територията на друга държава и по-конкретно в Италия и правата им са нарушени в някаква степен.