logo

Местната комисия за борба с трафика на хора - Сливен прие "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите" за 2023 г.


На 22.02.2023 г. в зала 119 на Община Сливен се проведе първото за 2023 г. редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен. Срещата бе открита от г-жа Пепа Чиликова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен.

В заседанието взеха участие членовете на Местната комисия, представители на следните институции: Районна прокуратура - Сливен, Сектор "БОП" - Сливен, Сектор "Криминална полиция", отдел "Противодействие на криминалната престъпност" при Областна дирекция на МВР Сливен, Отдел "Закрила на детето" при ДСП - Сливен и сдружение "Лекари на света" - гр. Сливен.

В рамките на редовното заседание беше представен и приет Годишен отчет на МКБТХ - Сливен за 2022 г., в изпълнение на местната "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г.", във връзка с осъществяването на държавната политика в региона и взаимодействието между институциите по прилагането на Закона за борба с трафика на хора и Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик.

Беше представена и приета "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г." на МКБТХ - Сливен.

Обсъдиха се ключови дейности, които предстоят да се реализират през 2023 г. с цел надграждане на местните политики за борба с трафика на хора. Представени бяха планираните информационни кампании за превенция на различните форми на трафик на хора, както и предстоящите специлализирани обучения с мултидисциплинарен подход, с фокус надграждане на междуинституционалното сътрудничество и развиване на партньорската мрежа от институции и организации.

г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен постави акцент върху продължаване на процеса за реализиране на целенасочени дейности по превенция с конкретни рискови групи: ученици, студенти, безработни младежи до 29 години, продължително безработни лица, жени лишени от свобода и лица със специални потребности.

По време на заседанието бяха обсъдени и актуалните тенденции при престъплението "трафик на хора" в област Сливен на база обобщена статистическа информация и професионална практика на членовете на МКБТХ - Сливен.

*За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в Районна прокуратута – Сливен са били на производство 10 дела, касаещи престъплението "трафик на хора".

Едно дело е новообразувано през 2022 г., две от делата са образувани през 2021 г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се наблюдава от териториалното отделение на РП – Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от РП – Сливен.

Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 48. От тях пострадали от трафик с цел трудова експлоатация са 31 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица са 10.

Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, както следва: