logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен стартира кампания за превенция на трудова експлоатация


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), стартира информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Основна цел на кампанията е да се повиши информираността на търсещите работа в чужбина за рисковете, механизмите на въвличане в трафик на хора и начините за предпазване от попадане в трудова експлоатация. Кампанията тази година се фокусира и върху безопасното използване на Интернет, в контекста на таргетирането и въвличането на жертвите в престъплението.

В партньорство с дирекция „Бюро по труда” – Сливен, се предвижда работа със специфични уязвими рискови групи: безработни младежи до 29 години, продължително безработни лица с ниско образование, както и лица със средно и по-високо образование.

Друг водещ акцент в дейностите е целенасочена превантивна работа с млади хора – ученици гимназиален етап на средното образование, с цел повишаване на тяхната чувствителност към риска от попадане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, предвид възможностите за работа и обучение в чужбина.

В рамките на кампанията ще бъдат осъществени обучителни сесии, прожекции на тематични филми и ще се разпространят специализирани информационни материали с координатите на Националната комисия за борба с трафика на хора и местните структури към нея, както и координатите на дипломатическите представителства на Република България в чужбина.

Жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация често биват принуждавани да работят срещу минимално или без никакво заплащане. Попадането в трудова експлоатация може да се случи, чрез агенции за набиране на хора за работа в страната и в чужбина, чрез агенции - посредници за младежки бригади, чрез обяви за работа, чрез познати, близки, дори роднини, чрез социалните мрежи и страници за запознанства в Интернет.

 

ПРЕДИ ДА ЗАМИНЕТЕ ВИ СЪВЕТВАМЕ:

  1. Проучете добре агенцията, фирмата, работодателя или хората, при който отивате. Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда и Бюрата по труда за безопасно пътуване и работа в чужбина. Списък с лицензираните трудови посредници има на интернет страницата на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/intermediaries/;
  2. Не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане на нискоквалифицирана работа в чужбина, особенно такива, които са залепени по улиците и имат само мобилен телефон;
  3. Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;
  4. За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;
  5. Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там – вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.
  6. Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА: 

Единен европейски номер за спешни случаи –112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50; e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местнa комисия за борба с трафика на хора в гр. Сливентел.+ 359 44 611 336; e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора, поддържана от фондация Кампания А21 – 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“:

-       Гореща телефонна линия – 0700 17 670

-       Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

За пострадали от насилие: Фондация „Асоциация Анимус“ – тел. + 359 2 981 76 86