logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен стартира превантивна работа с жени, лишени от свoбода


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, в партньорство с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - Затвор Сливен, стартират съвместна инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

На 25 и 26 май 2021 г. в рамките на партньорската дейност ще бъдат обхванати 60 жени, лишени от свобода в Затвор Сливен, включително и от Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) "Сливен" и "Рамануша".

Основна стратегическа цел е подпомагане процеса на успешна реинтеграция на жените след напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.