logo

МКБТХ - Сливен проведе дискусионен форум със студенти в рамките на Националната кампания "Не си играй със съдбата им!"


На 03 ноември 2021 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе онлайн дискусионен форум "Противодействие и превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация", със студенти от специалност "Педагогика" в Технически университет - София, Факултет и колеж - Сливен. Инициативата се провежда в рамките на Националната кампания за превенция на трафика на хора "Не си играй със съдбата им!", организирана от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в партньорство с 10-те Местни комисии за борба с трафика на хора.

В рамките на събитието, г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, представи информация за трафика на хора с цел сексуална експлоатация, механизмите за въвличане в престъплението и начините за предпазване от рискови ситуации. Подчертана беше ролята на Местната комисия като регионална координираща антитрафик структура, както и важността на устойчивото взаимодействие между институциите, ангажирани с противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Представени бяха добри практики по линия на превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация в училищна среда, ефективността на интерактивния подход чрез целенасочени аудио-визуални продукти, както и активната работа на МКБТХ - Сливен в посока засилване ролята на родителите в превенционния процес.