logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен организира фокус група, обхващайки лица със специални потребности


В изпълнение на местната "Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г.", с основна стратегическа цел разширяване обхвата на превантивните дейности, насочени към рискови и уязвими лица, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен организира фокус група, обхващайки 10 лица със специални потребности.

В рамките на инициативата се работи по превенция на всички форми на трафик на хора, като предвид актуалните тенденции при престъплението в Област Сливен, се постави акцент върху сексуалната и трудовата експлоатация. Представиха се поредица от целенасочени аудио-визуални продукти, създадени от образователната платформа Уча.се и фондация А21 България и предоставени на МКБТХ - Сливен.

Обсъдиха се методите за въвличане в трафик на хора, с фокус интернет и злоупотребата с технологиите като основна част от бизнес модела на трафикантите на всеки етап от престъплението - от набелязването и набирането на хора, през контрола и принудата до експлоатацията.

Дейността се организира съвместно с фондация "Инициатива и съпричастност", по линия на надграждане на партньорските инициативи на МКБТХ - Сливен.