logo

Местанта комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен проведе обучение на екпсерти от дирекция "Бюро по труда", гр. Сливен


На 27 април 2023 г. в Сливен се проведе обучение на девет експерта от дирекция "Бюро по труда", гр. Сливен, на тема "Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и принудителен труд".

Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на гора (МКБТХ), гр. Сливен запозна участниците с престъплението "трафик на хора", методите на въвличане и механизмите за контролиране на жертвите на трудова експлоатация, както и с националната рамка и политики за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

Бяха обсъдени актуалните тенденции при престъплението и се представиха реални случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация, по които е работила МКБТХ – Сливен. Постави се акцент върху мултидисциплинарният подход и взаимодействието между институциите, които имат ключова роля за успешната координация на сигналите и закрила на жертвите.

В рамките на обучението бяха представени последователно целенасочени аудио-визуални продукти показващи индикаторите за риск от въвличане в трудова експлоатация. Представена беше Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, с насоки експертите от дирекция "Бюро по труда", гр. Сливен да предоставят информация на безработни лица относно възможността за докладване на престъплението чрез националната линия.

По данни на Прокуратурата на Република България новообразуваните досъдебни производства за трафик на хора с цел принудителен труд през 2022 г. са 44.