logo

МКБТХ – Сливен: 45 жени лишени от свoбода бяха обхванати в целенасочени дейности по превенция на трафика на хора


В изпълнение на Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г. Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и Роксана Радкова, инспектор "Социална дейност и възпитателна работа" при Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Затвора Сливен, проведоха целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с жени лишени от свобода.

Партньорската инициатива се организира с основна стратегическа цел подпомагане процеса на успешна социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална и трудова експлоатация.

На 30 и 31 май 2024 г., чрез организиране на 5 фокус групи бяха обхванaти 45 жени лишени от свобода в Затвора Сливен, включително в Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) "Сливен" и "Рамануша".

Постави се акцент върху рисковете и последиците, на които са изложени жертвите на принудителна проституция в процеса на тяхната експлоатация. Много често пострадалите лица са подложени на физическо, сексуално и психическо насилие, водещо до психологични проблеми, свързани с емоционални и поведенчески отклонения, както и злоупотреба с психоактивни вещества и заразяване със сексуално предавани инфекции, водещи до тежки дългосрочни здравословни вреди.

Участничките във фокус групите имаха възможност да споделят конкретни рискови ситуации, в които са попадали, както и да получат насоки за преодоляването им. Обсъдиха се и възможностите за докладване на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100. Специално внимание се отдели на това, че линията е безплатна, денонощна и могат да се подават сигнали анонимно в рамките на България и целия Европейски съюз.