logo

Регионален обучителен семинар, 26.11.2018 г. - 27.11.2018 г.


В периода 26 ноември 2018 г. - 27 ноември 2018 г., в гр. Велинград, за трета поредна година се проведе регионален обучителен семинар на тема: „Анализ и противодействие на престъплението на малолетни и непълнолетни. Обмяна на опит и добри практики“, организиран от Местните комисии за борба с трафика на хора – гр. Пловдив и гр. Пазарджик, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора.

В събитието взеха участие 40 професионалисти, работещи в сферата на борбата с трафика на хора от градовете Пловдив, Пазарджик и Пещера, сред които инспектори Детска педагогическа стаи, членове на местните комисии и др.

Основна цел на семинара бе обединение на усилията на институциите на местно и регионално ниво чрез обмяна на опит и добри практики, както и затвърждаване на междуинституционалното сътрудничество в посока противодействие на престъплението.

В рамките на проведения семинар обект на разискване бе анализ на престъплението трафик на хора, с особен фокус върху малолетни и непълнолетни жертви. В тази връзка беше представена и националната рамка за борба с трафика на хора, включително законодателството, психологическия профил на трафиканта и жертвата, показателите за идентификация на жертви на престъплението, закрила, подкрепа и социално включване на пострадалите. Основен акцент бе поставен върху ролята на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на  трафик на хора, Стратегията за борба с трафика на хора 2017-2021 г., както и на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца - жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.  Специално внимание се отдели на провеждането на активна превенция, както и на ролята на неправителствения сектор в посока противодействие на престъплението.

Лектори в регионалния обучителен семинар бяха специалисти с висока професионална експертиза: г-жа Румяна Зайкова – Калеева, заместник районен прокурор, гр. Пловдив; г-жа Анна Викова, прокурор, Окръжна прокуратура, гр. Пловдив; инсп. Цвятко Геров – Сектор БОП „Пловдив, Пазарджик и Смолян“; г-жа Деница Велкова, Фондация „Джендър алтернативи“, г-жа Валентина Гешева, Фонд за превенция на престъпността – ИГА; г-жа Мария Чешмеджиева, Фонд за превенция на престъпността – ИГА; г-жа Гергана Стефанова, ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пазарджик; г-н Александър Киров, PRмениджър Фондация „Кампания А21“ България, и г-н Мартин Стефанов, изпълнителен директор Фондация „Кампания А21“ България.