logo

МС прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г.


Министерският съвет прие с решение №236 от 19 март 2021 г., Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. Националната програма се изготвя ежегодно, в отговор на нуждите от стратегически политики и оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на това явление и неговото противодействие.

Националната програма реализира на практика заложеното в Националната стратегия за борба с трафика на хора. Допълнително, заложените дейности отчитат тенденции относно престъплението, както и нуждите на потърпевшите лица и тяхната закрила.

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора, в рамките на Националната програма за 2021 г. са предвидени три национални кампании и редица инициативи на национално и местно ниво. Кампаниите ще бъдат с фокус превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и кампания с фокус върху новите тенденции при трафика на хора. През изминалата година, заедно с десетте местни комисии в страната, беше поставен старт на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца. Тази кампания ще продължи да се реализира и през предстоящата 2021 г., посочват от МС.

Националната програма за 2021 г. поставя акцент върху повишаването на капацитета на професионалисти, в това число магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др. Освен спецификите при идентификацията, насочването и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, обученията ще включват и важни теми, свързани с предотвратяване на културата на ненаказуемост на трафикантите, особено възможностите за паралелни финансови разследвания и конфискацията на имущество.

Програмата, както и в предходни години, на първостепенно място обръща внимание на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, като приоритетна област при противодействието на това престъпление. От особено значение е надграждане на координацията на всички институции и организации във връзка изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

Международното сътрудничество, събирането и анализът на данни традиционно са част от планираните дейности, особено с оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите свързани с трафика на хора, като един основен акцент тази година ще бъде изготвянето на оценка и анализ на цялостното изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. Тази оценка ще постави основата на изготвянето на последващия стратегически документ, който да очертава приоритетите и целите на страната ни за ефективен и дългосрочен отговор на престъплението и последствията от него.