logo

Проведе се първото заседание на Националната комисия за 2020 г.


На 26 февруари 2020 г. се проведе първото за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Заседанието беше открито от проф. Николай Проданов, заместник – министър на правосъдието и заместник – председател на НКБТХ.

В заседанието взеха участие представители на министерства и държавни институции – членове на Националната комисия, както и експерти от различните ведомства.

В дневния ред на заседанието бяха включени приемане на Отчет по изпълнението на Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г., проект на Национална програма за настоящата година и други.

Приетият от членовете на НКБТХ отчет по изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите се изготвя ежегодно от администрацията на НКБТХ на базата на приноса на институционалните членове на НКБТХ, международни и неправителствени организации. По Националната програма са отчетени над 50 дейности, както от АНКБТХ, така и от партньорските институции и организации.

През 2019 г. АНКБТХ организира три информационно-превенционни кампании на национално ниво с цел превенция на престъплението „трафик на хора“, с фокус върху превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и Национална кампания по случай 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Местните комисии са реализирали над 70 превенционни дейности и проекти за работа с уязвими лица, деца, доброволци и др., като са достигнати над 40 хиляди души. На местно ниво са проведени и над 20 специализирани обучения с участието на над 700 специалисти – полицейски служители, социални работници, педагози.

Членовете на Комисията приеха и проект на Национална програма за 2020 г. Заложените дейности в нея ще се изпълняват в стратегическо сътрудничество между Администрацията на НКБТХ, институции, неправителствени и международни организации и местните комисии за борба с трафика на хора.

По време на заседанието бяха обсъдени и други актуални въпроси – откриване на специализирани услуги за жертви на трафик в гр. София и приключили и предстоящи дейности по изпълнение на международните ангажименти на Р България по линия на борбата с престъплението и закрилата на пострадалите.