logo

25 жертви на трафик са обгрижени в услугите към Националната комисия за борба с трафика на хора през 2019 г.


25 жертви на трафик са получили подкрепа в специализираните услуги за пострадали от трафик към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) в градовете Бургас и Варна през 2019 г. От тях 19 са били експлоатирани сексуално, двама трудово, а четирима са въвлечени в трафик с цел принудителна просия. При част от случаите е предприето и настаняване на пострадали жени заедно с децата им (4 обгрижени деца), с оглед необходимостта от защита.

Услугите, управлявани съвместно с неправителствените организации Фондация „SOS – семейства в риск“ и Асоциация „Деметра“, предоставят възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик.

Според конкретните нужди, на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ, както и правно консултиране. В услугите се изпълняват реинтеграционни програми за жертвите, включващи съдействие за изготвяне на документи, намиране на работа за възрастните, преквалификационни курсове и/или реинтегриране в образователната система.

През 2019 г. 9 от получилите подкрепа са успешно интегрирани на пазара на труда.

Всички обгрижени лица в приютите на НКБТХ съдействат на разследващите за разкриване на престъплението.

Междувременно към центровете за закрила и подкрепа, функциониращи към приютите, психологическо и правно консултиране са получили още 4 лица – жертви на трафик.

Към настоящия момент в услугите към Комисията са настанени 8 пълнолетни лица и 2 деца заедно със своята майка.

 

 

През 2019 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили и 77 сигнала за пострадали лица, като 63 от тях касаят престъплението трафик на хора. 30 от сигналите се отнасят за трафик с цел сексуална експлоатация, 15 за трудова, 10 за трафик с цел принудителна просия, 6 за висок риск от въвличане в престъплението и 1 спрямо бременна жена с цел продажба на новородено.

Подадените сигнали за трафик се отнасят за 94 лица - формално и неформално идентифицирани като жертви – от тях 44 мъже (включително 4 малолетни момчета и 3 непълнолетни) и 50 жени, от които малолетни момичета 6 и непълнолетни 3.

13 са пострадалите от сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, домашно насилие, деца в риск и др.