logo

Министерският съвет утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.


Днес, 3 юни 2020г., Министерският съвет прие с решение Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Националната програма за предотвратяване и противодействие  на трафика на хора и закрила на жертвите се изготвя ежегодно, в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и предлага оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на трафика на хора.

През 2020г. превенцията отново ще е приоритет в Националната програма. Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатациясексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. През годините трите кампании се утвърдиха като успешен инструмент за информиираност на широката общественост за престъплението „трафик  на хора“.

На национално, регионално и местно ниво ше бъдат реализирани и множество обучения за повишаване на капацитета на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик и взаимодействие по насочването на жертви на трафик, включително и специализирани обучения за прокурори и служители на МВР, в сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации. Част от предвидените обучения ще бъдат реализирани съвместно с десетте Местни комисии за борба с трафика на хора.

През 2020 г. акцент ще бъде и затвърждаване ролята на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на структурите на национално и местно ниво и осигуряване на ефективното им функциониране.

Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора остават също основни приоритети, заложени в Програмата. През 2020 г. Националната комисия ще продължи да осигурява специализирана подкрепа за жертви на престъплението в разкритите услуги към нея, като предстои откриване на услуга за възрастни лица-жертви на трафик в гр. София. През изминалата годинав услугите са обгрижени 25 лица. Понастоящем, 8 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Всички обгрижени лица, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказанието на извършителите на престъплението.

През 2020 г. се предвижда и разработване на целенасочени дейности за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални тенденции и статистически данни, създаване на Интегрирана база данни за предоставените услуги  за жертви на трафик в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа, управлявани от НКБТХ. Ще бъде надградена и законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, чрез приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закриала и помощ за жертви на трафик към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет.  

Националната програма се изготвя от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група към комисията. Програмата е одобрена от Националната комисия за борба с трафика на хора на нейно заседание на 26 февруари 2020 г., в изпълнение на задължението на Комисията по чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора (Обн. ДВ., бр. 46 от 20 май 2003 г.) и в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора.