logo

Проведе се мониторингова визита в България от Службата за борба с трафика на хора на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)


Снимка: Цветомир Петров

Председателят на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), г-н Рашков и Специалният представител и координатор за трафика на хора на ОССЕ, г-н Ричи споделиха основните изводи от проведените срещи по време на брифинг в София

В периода 22 – 24 юни 2021 г., Специалният представител за трафика на хора на ОССЕ, г-н Валиант Ричи, се срещна с всички заинтересовани страни, работещи по линия на противодействието на трафика от цялата страна, включително заместник министър-председателя и председател на НКБТХ, г-н Бойко Рашков и представители на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерството на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика ,Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Държавна агенция „Национална сигурност“ и др. Г-н Ричи се срещна и с Омбудсмана на Р България, с представители на гражданското общество и  посети специализирани услуги за жертви на трафик към НКБТХ.

Г-н Бойко Рашков, заяви, че основните усилия в противодействието на трафика на хора в България, която е основно страна на произход на жертви, трябва да бъдат насочени към подобряването на стандарта на живот, трудовата заетост и преодоляването на бедността, особено при по-уязвимите слоеве на населението, за да намират по-добри перспективи за живот и да не попадат в рискови ситуации.

Специалният представител каза, че България е на прав път в противодействието на престъплението и сега е моментът, чрез  политическа воля да се надградят положените усилия. Той насочи вниманието към превенцията на трафика на хора, като призова властите да засилят ангажираността си в противодействието на културата на ненаказуемост. Г-н Ричи похвали българските власти за фокуса им върху предотвратяването на експлоатацията на български граждани в чужбина, солидната правна рамка за борба с трафика на хора и постигнатите резултати при изземването на незаконно придобитото имущество от трафик на хора. Той подчерта, че в тази посока България постига много добри резултати в сравнение с други европейски страни. Отнемането на средствата, лишава трафикантите и от мотива им да извършват това престъпление, а тези ресурси могат да се използват в подкрепа на тежко пострадалите лица.

Г-н Ричи отбеляза, че предизвикателство остават недостатъчно тежките санкции за извършителите, в т. ч. и големия брой условни присъди, които са в основата на културата на ненаказуемост. „Трафикът на хора е сериозно престъпление, заплаха за сигурността и тежко нарушение на правата на човека. Трафикантите трябва да носят отговорност за причинената вреда с наказания, които отразяват тежестта на престъплението. ", сподели той.

Отбелязвайки, че е необходимо подобряване на събирането на данни, за да се помогне за по-качествената оценка на мащаба на престъплението и въздействието на настоящите мерки за борба с трафика, той допълни, че се надява посещението да спомогне и за определяне на приоритетите в усилията по противодействие и повишаване на финансовия ресурс за изграждане на устойчивост на услугите за пострадалите от трафик на хора.

Споделям констатациите на г-н Ричи, че наказанията са либерални и трябва да съсредоточим усилия върху санкциите, защото често се налагат условни наказания. Тези наказания не могат да окажат превантивно влияние върху дееца.“, сподели г-н Рашков. Той допълни още, че налагането на либерални наказания не съдейства при възстановяването и преодоляването на психологическите травми на пострадалите лица, не им дава увереност и чувство на сигурност, а наказанието за извършителите следва да е част и от мерките за преодоляване на тежките емоционални последици.

По данни на Прокуратурата на Р България, общият брой пострадали лица за 2020 г. е 458. В него се включват и формално идентифицираните жертви на трафик от предходни години. От тях 359 са жени, 61 мъже и 31 деца. Общият брой пострадали от трафик на хора с цел сексуална експлоатация е 336, от които 333 жени, 3 мъже и 24 малолетни и непълнолетни лица. Жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация са станали 69 души, от които 54 мъже, 15 жени и 5 деца. В същото време осъдителните присъди са относително малко на брой. 

 

За допълнителна информация: г-н Добромир Петров, старши експерт, НКБТХ, тел.: 0884 49 15 10; имейл: d.petrov@antitraffic.government.bg и г-жа Ернеста Русева, старши експерт, НКБТХ, тел.:0885 532 319; имейл: e.rousseva@antitraffic.government.bg