logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти


СЪОБЩЕНИЕ към 16 март 2020 г. 17:00 ч. :

Срокът за получаване на оферти по обявена обществена поръчка с предмет "Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора и приют за последваща реинтеграция в Община Бургас" се удължава до 17:00 ч. на 19 март 2020 г.

Национална комисия за борба с трафика на хора

ОБЯВЯВА

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с

предмет:„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПРИЮТ ЗА ПОСЛЕДВАЩА РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС“

Обява

Решение

Документация

Приложение

Протокол от дейността на комисията

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор