logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ“


СЪОБЩЕНИЕ 17.02.2020 Г.: СРОКЪТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ" Е УДЪЛЖЕН ДО 20.02.2020 Г. 17:00 ч. 

О Б Я В А

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национална комисия за борба с трафика на хора /Възложител/, Партида в РОП 03975, адрес гр. София 1797, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, лице за контакт: Стефан Ралчев, телефон 02 807 80 50, електронен адрес office@antitraffic.government.bg

ОБЯВЯВА

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с

предмет:„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ“ в рамките на проект BG65ISNP001-5.015 „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“ по Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от ЕС

Приложение

Обява

Решение

Техническа спецификация

Документация

Протокол от дейността на комисията

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор