logo

ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Срокът за подаване на оферти е удължен до 8.3.2019 17:00 ч.

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: "Организиране функционирането и предоставяне на услуги в Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик и Приют за последваща реинтеграция в Община Бургас".

Приложение

Обява

Решение

Документация

Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед №3А - 6/08.03.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка