logo

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ – В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В Ж.К. ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ГР. СОФИЯ“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ШВЕЙЦАРСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДЪЛГОСРОЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА“, ИЗПЪЛНЯВАН ПО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКОТО МЕЖДИННО ЗВЕНО И НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА (Проекта)

 

НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 17.12.2018г., 17:00 ч.

Приложение

Решение

Обява

Документация

Количествено стойностна сметка

Решение за определяне на изпълнител

Протокол комисия

Договор