logo

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ОБЩИНА ВАРНА

Съобщение 4.12.2018 г. 

НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 7.12.2018г., 17:00 ч. 

Приложение

Решение

Обява

Документация

Решение за определяне на изпълнител

Протокол комисия