logo

Обява за събиране на оферти за извършване на финален одит в изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).


Във връзка с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки, публикуваме настоящото обявление, с което Ви каним да ни  предоставите сведение за опита на одиторската фирма и оферта за извършване на финален одит на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Прогнозната цена на одита е в размер до 4 500 лева (четири хиляди и петстотин лева) без включен ДДС, като фактура за изпълнената услуга следва да се издаде до 31.12.2018г.

За изпълнението на проекта е сключен договор за изпълнение на дейности между Швейцарско междинно звено (наричано още ШМЗ), представлявано от TC Team Consult SA + Coginta и Националната комисия за борба с трафика на хора (наричана за краткост: Изпълняваща агенция - ИА), считано до 31.12.2018 г. Максималната стойност на средствата за изпълнение на предвидените в проекта дейности възлиза на 1 210 197 лева (733 453 швейцарски франка).

Одиторът трябва да извърши проверка на цялата документация по проекта за периода 01.10.2015 г. – 31.12.2018 г.

Поръчката се осъществява съобразно задължението на Националната комисия за борба с трафика на хора, в качеството й на бенефициент по проекта и искането на Швейцарското междинно звено, представлявано от TC TeamConsult SA + Cognita, да избере независим одитор за извършването на финален одит по изпълнението на проекта, с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на зоконосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на заложените дейности в съответствие с националните и международни одиторски стандарти.

Осъществяването на финален одит на проекта се извършва с цел изготвяне на независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените разходи по проекта, като се удостовери, че отчетените разходи са верни и обосновани с адекватни разходо-оправдателни документи, извършени са законосъобразно и съгласно изискванията и целите на проекта.

Одитът следва да бъде извършен в съответствие с международно признати одиторски стандарти. Като международно признати одиторски стандарти следва да се третират Стандартите, издавани от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори (TH IIA) и Международен стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одит и преглед на историческа финансова информация 3000 (МСАИС 3000), издаден от международната федерация на счетоводителите. (IFAC).

Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да отговарят на следните изисквания:

ü   Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит на публичния сектор, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

ü   Наличие на поне 3 (три) години професионален опит;

ü   Наличие на опит в одитирането на международни проекти, финансирани от европейски и/или други източници – поне 1 (един) изготвен одитен доклад.

Резултатите от одита трябва да бъдат отразени в одитен доклад –  „Доклад за фактически констатации“, като е необходимо да съдържа одитно мнение относно изпълнението на проекта за одитирания период.

Изпълнителят изготвя и представя горепосочения одитен доклад на български и английски език в два еднообразни екземпляра на хартиен носител, както и на електронен носител (CD).

Краен срок за изпълнение на одита – 20 януари 2019 г.

Срок за изпращане на оферта и ценово предложение -  26 ноември 2018 г.