logo

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ОТОПЛИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕЖИТИЕ В ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ РАДИАТОРИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНСТАЛАЦИЯ“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ШВЕЙЦАРСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДЪЛГОСРОЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА“, ИЗПЪЛНЯВАН ПО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКОТО МЕЖДИННО ЗВЕНО И НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА (Проекта)

 

Приложение

Обява

Решение

Документация

Протокол - заседание Комисия ЗОП 12.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител

Протокол № 2/15.11.2018 г.