logo

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между швейцарското междинно звено и Национална комисия за борба с трафика на хора. (Проекта) ОБЯВА: Обява РЕШЕНИЕ: Решение Р-4 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Documentacia_new_ children_ 22.06.2018   Съобщение 2.7.2018 г. НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 5.7.2018г., 17:00 ч. Офертите ще се отварят в Секретариата на НКБТХ на 6 юли 2018 г., 9:00ч. Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед ЗА-25/26.6.2018 г.: protokol Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка: Решение