logo

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица с предмет: "Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора в гр. София


Предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ С ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ГР. СОФИЯ“

Решение за откриване на процедура: Решение Р-12

Покана за участие в процедура: Покана

Приложения:

Техническа спецификация: Appendix 1

Договор за възлагане на услуга: Appendix 2 - Proekt na dogovor - dogovarqne

Образец ЕЕДОП: Appendix 3 - EEDOP

Декларация по чл. 44 ал. 1 от ППЗОП: Appendix 4 - Declaration 44 PPZOP

Декларация за съгласие: Appendix 5

Списък екип: Appendix 6 - Spisak ekip

Декларация за ангажираност на специалист и наличие на изискуеми обстоятелства: Appendix 7 - Declaration 65 ZOP Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, от ППЗОП: Appendix 8 - Declaraion Saglasie Dogovor Техническо предложение: Appendix 9 - Technichesko predlojenie Ценово предложение: Appendix 10 - Tzenovo predlovenie Примерен опис: Primeren opis na dokumentite   Протокол от заседание на комисията, за резултатите от проведените преговори в процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка: Protokol komisiq 28.08.2017 Доклад за резултатите от работата на комисията, за провеждане на процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка: Doklad 28.08.2017   Решение за определяне на изпълнител: Решение 7.09.2017 Договор за възлагане на услуга: Договор